Ergonomia jako narzędzie ochrony zdrowia pracowników

Ochrona danych osobowych w praktyce funkcjonowania działów personalnych, służby bhp oraz podmiotów świadczących usługi w zakresie wykonywania zadań służby bhp

ID 3175

Czas trwania: 1 dzień

Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z problematyką stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w odniesieniu do prawnego stosunku pracy i wykonywania zadań służby bhp w oparciu o kompleksowe i interdyscyplinarne ujęcie tej problematyki. Szkolenie uwzględnia zarówno regulacje dotyczące prawa pracy, jak danych osobowych, a także ich wzajemnych powiązań. Uczestnicy uzyskają pełną znajomość Kodeksu pracy mającą na celu zapewnienie realizacji wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w obszarze prawnego stosunku pracy oraz praktyczną umiejętność wypełniania wymagań wynikających z Rozporządzenia w zakresie zadań służby bhp, szkolenia w dziedzinie bhp oraz postępowania powypadkowe. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie procesów przetwarzania danych w ramach stosunku pracy, szkoleń bhp i postępowań powypadkowych w dokumentacji RODO.

Grupa docelowa

Kadra kierownicza, pracownicy działów HR, pracownicy działów BHP oraz specjaliści spoza zakładu wykonujący zadania służby bhp, członkowie związków zawodowych wchodzący skład organów statutowych organizacji związkowych.

Zawartość

Ochrona danych osobowych w praktyce działania działów personalnych, służby bhp i podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie wykonywania zadań służby bhp

 • Źródła prawa – jakie przepisy regulują problematykę ochrony danych osobowych przetwarzanych przez działy personalne oraz służbę bhp?
 • Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ochrony danych osobowych niezbędne dla prawidłowego stosowania przepisów o ochronie danych w praktyce działania działów personalnych, służby bhp i podmiotów gospodarczych świadczących usługi w zakresie wykonywania zadań służby bhp.
 • Zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych – na jakiej podstawie prawnej działy personalne oraz służba bhp przetwarzają dane osobowe?
 • Dane osobowe w procesie rekrutacji. Jakie dane pracodawca może pozyskiwać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie? Jakie są podstawy prawne pozyskiwania danych osobowych w procesie rekrutacji? Jak długo można przechowywać takie dane?
 • Dane osobowe pracownika – jakie dane pracodawca może pozyskiwać od pracownika? Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracownika? Jak długo można/należy przechowywać takie dane?
 • Możliwość przetwarzania innych danych osoby ubiegającej się
  o zatrudnienie lub pracownika, niż wymienione w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu na podstawie zgody tych.
 • Proces przetwarzania danych w obszarze szkolenia w zakresie BHP.
 • Przetwarzanie danych osobowych w obrębie dokumentacji powypadkowej.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przetwarzanie danych w związku z administrowaniem Funduszem.
 • Niepełnosprawność pracownika – podstawy prawne przetwarzania danych potwierdzających niepełnosprawność, przetwarzanie danych szczególnej kategorii.
 • Ubezpieczenia zdrowotne pracowników – podstawy prawne przetwarzania, transfer danych do podmiotu zewnętrznego, przetwarzanie danych osób bliskich pracownika.
 • Monitoring pracowników.
 • Przetwarzanie danych podczas współpracy pracodawcy z zakładową organizacją związkową.
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Przetwarzanie danych pracowników tymczasowych.
 • Obowiązkowa dokumentacja RODO dla procesów przetwarzania danych w zakresie rekrutacji i realizacji umowy o pracę oraz szkoleń w dziedzinie BHP i postępowań powypadkowych.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Cena zawiera

Szkolenie stacjonarne: Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiady, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową pełnym wyposażeniem multimedialnym.
Szkolenie online: Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu.