Psychologia negocjacji

Psychologia negocjacji

ID 9325

Czas trwania: 2 dni

Opis szkolenia

Negocjacje są niczym innym jak procesem komunikacji, którego celem jest osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego wszystkie strony negocjacji. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy na temat zasad skutecznych negocjacji biznesowych oraz rozwinięcie u uczestników odporności na taktyki manipulacyjne drugiej strony. Uczestnicy w trakcie szkolenia poszerzą świadomość własnych predyspozycji osobowościowych oraz ich wpływu na przebieg negocjacji. Rozwiną elastyczność w kontakcie z różnymi typami partnerów negocjacyjnych. Wdrożenie przez uczestników nabytych umiejętności pozwoli im na profesjonalne przygotowanie się i przeprowadzenie procesu negocjacji, dające wymierne korzyści dla firmy. Szkolenie jest prowadzone interaktywnymi metodami pracy w grupach, które angażują uczestników szkolenia i pozwalają na wzrost jego efektywności.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiadających w organizacji za negocjacje: kupców, sprzedawców oraz pracowników działu obsługi klienta.

Zawartość

 • Wprowadzenie w tematykę negocjacji.
 • Kompetencje skutecznego negocjatora – coaching zespołowy.
 • Postawa i nastawienie w negocjacjach.
 • Negocjacje krótkofalowe i negocjacje długofalowe – gra negocjacyjna.
 • Model negocjacji według Willema Mastenbroek’a.
 • 4 wymiary negocjacji – techniki zwiększające skuteczność negocjacyjną.
 • Wymiar dbania o własne interesy – gra negocjacyjna.
 • Wymiar siły: między dominacją a uległością – gra negocjacyjna.
 • Budowanie klimatu – sposoby budowania odpowiedniego klimatu w trakcie negocjacji.
 • Komunikacja w negocjacjach – 4 typy psychologiczne.
 • Metodologia Extended DISC.
 • Psychologia stresu i manipulacji.
 • Elastyczność w negocjacjach (gra).
 • Taktyki negocjacyjne.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Rozwój odporności na taktyki manipulacyjne drugiej strony.
 • Poznanie zasad skutecznych negocjacji.
 • Zdobycie wiedzy potrzebnej do analizy i zrozumienia procesu negocjacji.
 • Udoskonalenie sprawności komunikacyjnej w negocjacjach.
 • Poszerzenie świadomości własnych predyspozycji osobowościowych oraz ich wpływu na przebieg negocjacji.
 • Rozwój elastyczności w kontakcie z różnymi typami partnerów negocjacyjnych.

Powiązane szkolenia

 • ID 9320 – Train the trainers – czyli jak skutecznie uczyć innych
 • ID 9329 – Zarządzanie stresem
 • ID 9315 – Efektywny manager – motywowanie i delegowanie

Cena zawiera

Materiały szkoleniowe, wydanie certyfikatu, obiad, przerwy kawowe, komfortową salę wykładową z pełnym wyposażeniem multimedialnym.