Fundusze Unijne

Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym – zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo pracy w kontekście przepisów prawa i normy ISO 45003:2021 – warsztaty

ID 3226

Potwierdzenie kwalifikacji:

Certyfikat SQD Alliance

Czas trwania:

2 dni

Grupa docelowa

Norma ISO 45003:2021 – zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo pracy jest ściśle związana z normą ISO 45001, zawierającą wymagania i wytyczne dotyczące planowania, wdrażania, przeglądu, oceny i doskonalenia systemu zarządzania BHP. Jednocześnie każde, systemowe zarządzenie bezpieczeństwem pracy i zdrowiem pracowników musi być powiązane z przepisami prawa pracy, które dynamicznie się zmieniają. Nowe Dyrektywy UE coraz częściej podkreślają konieczność dbania o zrównoważony rozwój, wsparcie pracowników, w tym zapewnienie im możliwości zachowania równowagi miedzy życiem zawodowym a prywatnym. Tzw. absencje i choroby związane ze stresem w pracy stanowią obecnie największe wyzwanie dla prawodawstwa UE oraz rozwiązań krajowych.

Zawartość

Pierwszy dzień szkolenia: 

Przegląd normy ISO 45003 oraz omówienie dokumentacji wraz zanalizą przepisów, regulaminów, procedur oraz narzędzi potrzebnych do jej wdrożenia.

 • Omówienie normy ISO 45003:2021 – zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo pracy – odniesienia normatywne, zakres zastosowania i wytyczne.
 • Zdefiniowanie i identyfikowanie ryzyka psychospołecznego – omówienie narzędzi i list kontrolnych.
 • Zrozumienie kontekstu organizacyjnego, czyli czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które wpływają na zarządzanie ryzykiem psychospołecznym.
 • Zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników z kontekście zarządzania ryzykiem psychospołecznym.
 • Omówienie polityki zarządzania, przywództwa i zaangażowania w aspekcie skutecznego zarządzania ryzykiem psychospołecznym.
 • Rola pracowników we wdrażaniu systemu zarządzania ryzykiem – komunikowanie o zagrożeniach, informacje zwrotne, angażowanie i motywowanie do uczestnictwa w działaniach typu: komisje BHP, komisje ds. zdrowia i bezpieczeństwa, sieci wsparcia typu peer-to-peer.
 • Planowanie i wdrażanie działań związanych z ryzykiem i szansami.
 • Omówienie przykładowych działań pomagających wdrożyć i utrzymać procesy identyfikacji zagrożeń psychospołecznych.
 • Przedstawienie kompetencji niezbędnych do identyfikacji zagrożeń psychospołecznych.
 • Określenie rodzajów interwencji, środki kontroli ryzyka psychospołecznego związanego z organizacją pracy, czynnikami społecznymi, środowiskiem pracy, niebezpiecznymi zadaniami i wyposażeniem
 • Omówienie przykładowych działań wdrażania programów powrotu do pracy po dłuższej nieobecności.
 • Praca nad dokumentacją do celów audytowych i certyfikacyjnych normy ISO 45003:2021.
 • Przedstawienie procesu audytowego – omówienie step by step – minimalna i fakultatywna dokumentacja – kontekst rozliczalności działań w świetle wytycznych normy ISO
 • Omówienie zastosowania metod PN, graf ryzyka, RiskScoreoraz innych metod parametrycznych i procesowychdo oceny zagrożeń psychospołecznych.
 • Implementacja założeń normy ISO w szkoleniach wstępnych i okresowych z zakresu BHP
 • Założenia normy ISO w kontekście uwzględnienia interesariuszy zewnętrznych (klienci, dostawcy) – wytyczne

Drugi dzień szkolenia:

Praktyczne zastosowanie normy ISO 45003 oraz przepisów prawnych poprzez pracę w starannie dobranych grupach warsztatowych.
Grupy zostaną utworzone na podstawie obligatoryjnie wypełnionej check listy przez uczestnika, po zapisaniu na szkolenie. Takie działanie pozwoli na stworzenie przestrzeni edukacyjnej, zgodnej wymaganiami jakie płyną z piastowanego stanowiska pracy.Warsztaty odbywać się będą na stosownych dokumentach tj. karty oceny, listy kontrolne,które pomogą zastosować odpowiednie środki profilaktyczne ianalizę wskaźników do budowania odpowiednich programów, mających na celu zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w miejscu pracy.

Potwierdzenie kwalifikacji

Po szkoleniu otrzymają Państwo certyfikat uczestnictwa SQD Alliance.

Efekty kształcenia

 • Wytyczne normy ISO 45003:2021 – zdrowie psychiczne i bezpieczeństwo pracy.
 • Zaznajomienie i korzyści wynikające ze skutecznego zarządzania ryzykiem psychospołecznym.
 • Umiejętność zaplanowania i wdrożenie zarządzania ryzykiem psychospołecznym.
 • Znajomość czynników zewnętrznych i wewnętrznych organizacji, wpływających na osiągnięcie zamierzonych wyników systemu zarządzania bhp.
 • Wiedza na temat potrzeb i oczekiwań pracowników w zakresie bhp, uwzględnionych w wymogach prawnych, regulaminach wewnątrzzakładowych i umowach o pracę.
 • Umiejętność identyfikacji poszczególnych ryzyk psychospołecznych i ich komunikacja.
 • Praktyczne umiejętności eliminacji zagrożeń, mitygowania i zmniejszania ryzyka psychospołecznego.
 • Przygotowanie oraz umiejętność reagowania na sytuacje kryzysowe.
 • Wiedza na temat  wsparcia pracowników oraz reakcja na ich potrzeb w sytuacjach kryzysowych.
 • Mateusz Warchał
  specjalista prawa pracy i psychologii pracy, negocjator i mediator, wykładowca akademicki

  Od wielu lat łączy praktykę psychologiczną, prawną i związaną z bezpieczeństwem pracy. Pomaga pracodawcom i pracownikom wdrażać nowe rozwiązania i wypracowywać dobre praktyki w środowisku pracy. Uważa, że tylko dzięki holistycznemu spojrzeniu na pracownika i warunki pracy można wypracować stabilne, bezpieczne środowisko pracy w ciągle i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i prawnym. Jest specjalistą Compliance i prowadzi aktywne działania wdrożeniowe w zakresie prewencji naruszeń prawa. Jest byłym pracownikiem Państwowej Inspekcji pracy, a od kilkunastu lat stałym trenerem Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we w Wrocławiu. Specjalizuje się również w prowadzeniu szkoleń antymobbingowych, wprowadzaniu regulaminów wewnątrzzakładowych oraz wdrażaniu programów wellbeing, EAP i behawioralnego bezpieczeństwa pracy.

 • Agnieszka Warchał
  psycholog, psychoterapeuta, rzecznik zaufania, trener mentalny i coach

  Zawodowo zajmuje się relacjami międzyludzkimi w pracy, komunikacją i motywowaniem. Specjalizuje się w tematyce przeciwdziałania mobbingowi, a swoje doświadczenie i wiedzę w tym zakresie zdobywa pełniąc od wielu lat funkcję Rzecznika Zaufania dla różnych organizacji i instytucji. Wyjaśnia i rozpatruje skargi mobbingowe, ale także znajduje sposoby na uzdrowienie relacji i wypracowanie nowych form współpracy między pracownikami. Od wielu lat pomaga pracownikom rozwiązywać konflikty, wyjaśniać trudne sprawy i wprowadzać rozwiązania, które wpływają korzystnie na proces pracy. Pomaga pracodawcom wdrażać systemy bezpieczeństwa behawioralnego w pracy oraz wsparcia zdrowia psychicznego, w tym programy radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Zapytaj o szczegóły

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

Chcesz o coś zapytać?