Fundusze Unijne

Magazynowanie odpadów: nowe obowiązki

Po „rewolucji śmieciowej” i nowelizacji ustawy o odpadach w 2018 roku nakładającej obostrzenia na gospodarujących odpadami m. in. poprzez ograniczenie czasu magazynowania odpadów, wprowadzenie systemu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów oraz stawek zabezpieczenia roszczeń dla zbierających i przetwarzających odpady, kolejnym krokiem jest określenie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Do wymagań w/w rozporządzenia będą musieli dostosować się wytwórcy odpadów, zbierający oraz przetwarzający odpady. Wyłączenia dotyczą wytwórców odpadów komunalnych, zwolnionych z prowadzenia ewidencji odpadów, prowadzących ewidencję uproszczoną, podmiotów nieprofesjonalnie zbierających odpady oraz podmiotów, których sposób magazynowania odpadów został określony w przepisach odrębnych.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń z zakresu ochrony środowiska!

Co się zmieni w stosunku do dotychczasowych przepisów prawa?

Rozporządzenie odrębnie określa wymagania dla wytwórców odpadów innych, niż niebezpieczne w ilości powyżej i poniżej 100 Mg rocznie lub odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej i poniżej 1 Mg rocznie, wytwórców odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, magazynowanych w miejscu ich wytworzenia oraz zbierających i przetwarzających odpady.

W omawianym akcie prawnym, przede wszystkim zostały określone szczegółowo miejsca oraz sposób magazynowania odpadów. Posiadacz odpadów będzie musiał zadbać o to, aby magazynowane przez niego odpady nie rozprzestrzeniały się poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory. Odpady niebezpieczne należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych oraz uciążliwościami zapachowymi.

Dla posiadaczy odpadów prowadzących działalność polegającą na zbieraniu bądź przetwarzaniu odpadów lub wytwarzających powyżej określonych limitów odpadów innych niż niebezpieczne, przepisy zostały określone w dużo szerszym zakresie, m.in.:

  • dopuszczono wykorzystywanie miejsc magazynowania odpadów do równoczesnego magazynowania substancji lub przedmiotów niebędących odpadami, z wyjątkiem produktów ubocznych i odpadów, które utraciły status odpadów;
  • nałożono obowiązek oznakowania, w widocznym miejscu, strefy magazynowania odpadów niebezpiecznych;
  • wprowadzono wymóg oznakowania miejsc magazynowania odpadów poprzez umieszczenie tabliczki co najmniej z kodem odpadów;
  • zobligowano do etykietowania pojemników o pojemności powyżej 5 litrów z odpadem niebezpiecznym, etykieta będzie musiała być opatrzona informacjami tj. kod i rodzaj magazynowanych odpadów, zawartości opakowania, pojemnika, kontenera, zbiornika lub worka, adres miejsca magazynowania odpadów i data rozpoczęcia ich magazynowania w danym miejscu.

Okresy przejściowe magazynowania odpadów

Ustawodawca przewiduje okresy przejściowe na dostosowanie miejsc magazynowania odpadów, od dnia wejścia w życie ustawy, nawet do 48 miesięcy.

Odpowiednio:

  • od dnia 01.01.2021 r. dla posiadaczy odpadów niebezpiecznych niebędących ich wytwórcą (etykietowanie);
  • 12 miesięcy dla wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne w ilości do 100 Mg rocznie lub niebezpieczne w ilości do 1 Mg rocznie;
  • 24 miesiące dla miejsc magazynowania zatrzymanych pojazdów z odpadami, wyznaczonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami;
  • 48 miesięcy dla wytwarzających odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 100 Mg rocznie lub niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie oraz prowadzących działalność polegającą na zbieraniu bądź przetwarzaniu odpadów.

    Chcesz o coś zapytać?