Fundusze Unijne

Konkluzje BAT – wdrożenia w kolejnym sektorze

W 2021 roku kolejna gałąź przemysłu została zobowiązana do wdrożenia najlepszych dostępnych technik. Precyzyjnie określono przy tym czas, w jakim powinno się to zrobić. Kto i od kiedy powinien wdrożyć konkluzje BAT i czy warto powierzyć to zadanie ekspertowi?

Nowy obowiązek dla instalacji IPPC

9 grudnia 2020 r. weszła w życie Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2020/2009 z dnia 22 czerwca 2020 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT), zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi.

Zgodnie z art. 215 ustawy Prawo ochrony środowiska organ właściwy do wydania pozwolenia był zobowiązany do przeprowadzenia analizy warunków pozwolenia zintegrowanego odnoszących się do głównej działalności danej instalacji IPPC w terminie do 6 miesięcy od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik dla sektora obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych.

Na podstawie w/w Decyzji Wykonawczej Komisji oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, urzędy były zobowiązane do przeprowadzenia analizy istniejących instalacji IPPC w terminie do 9 czerwca 2021r a ich właściciele zobligowani są do wdrożenia najlepszych dostępnych technik (Konkluzje BAT) do 9 grudnia 2024r.

Co to jest BAT?

Definicja BAT określona została w art. 3 pkt 10 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola): „najlepsze dostępne techniki” oznaczają najbardziej efektywny i zaawansowany etap rozwoju i metod prowadzenia danej działalności, który wskazuje możliwe wykorzystanie poszczególnych technik jako podstawy przy ustalaniu dopuszczalnych wielkości emisji i innych warunków pozwolenia mających na celu zapobieganie powstawaniu, a jeżeli nie jest to możliwe, ograniczenie emisji i oddziaływania na środowisko jako całość (…)”.

Konkluzje BAT to wykaz najbardziej efektywnych technik umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych oraz rachunku korzyści dla środowiska.

Konkluzje BAT - czym są?
Definicja BAT

Kogo dotyczą konkluzje BAT?

Konkluzje BAT dotyczą instalacji ujętych w ust. 6 pkt 9, 12 i 13 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości tj.:

– instalacji do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie;

– instalacji do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m3 na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny;

– instalacji do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Od kiedy obowiązują konkluzje BAT?

Dla instalacji IPPC nowo powstałych, wymagających pozwolenia integrowanego, objętych konkluzjami BAT należy wykazać we wniosku m. in. spełnienie wymagań określonych w załączniku Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2020/2009.

Dla istniejących instalacji IPPC przewidziano czas na dostosowanie instalacji w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia publikacji konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik, tj. do 09.12.2024 r. Niedostosowanie instalacji do wymogów w określonym terminie może skutkować ograniczeniem lub cofnięciem pozwolenia zintegrowanego dla danej instalacji bądź może spowodować wstrzymanie użytkowania instalacji.

Jeżeli obowiązek wdrożenia konkluzji BAT dotyczy również Twojej firmy, a nie wiesz, jak zrobić to poprawnie, skonsultuj się z naszymi specjalistami, którzy pomogą Ci także w zakresie przygotowywania dokumentacji proceduralnej i administracyjnej.

    Chcesz o coś zapytać?