Fundusze Unijne

Obliczanie śladu węglowego w firmie – dlaczego warto?

Postępująca degradacja środowiska naturalnego doprowadziła do kryzysu klimatycznego, którego nie można lekceważyć. W 2019 roku kryzys klimatyczny został ogłoszony przez Parlament Europejski. Z uwagi na tę sytuację, konieczne jest podejmowanie działań, które ograniczą negatywny wpływ przedsiębiorstw na środowisko. Jednym z nich jest obliczanie śladu węglowego organizacji i produktów oraz ich redukcja. W dalszej części artykułu odpowiemy m.in. na pytanie dlaczego warto liczyć ślad węglowy oraz jak prowadzenie działań w tym zakresie może wpłynąć na poprawę funkcjonowania firm.

Z jakiego powodu firmy obliczają swój ślad węglowy?

Jednym z pierwszych powodów, dla którego określana jest wielkość śladu węglowego są regulacje prawne. Zgodnie z nowymi przepisami w zakresie raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, poszczególne firmy są lub będą w niedługiej perspektywie czasowej zobowiązane do raportowania informacji m.in. o swoim śladzie węglowym. Obliczenie i raportowanie informacji o śladzie węglowym jest wówczas wypełnieniem wymagań prawnych (standardów raportowania), dzięki czemu firma uniknie sankcji.

Kto jest zobowiązany do obliczania śladu węglowego przedsiębiorstwa?

Zgodnie z nową Dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, która zastąpi od 2024 r. dotychczasową dyrektywę w sprawie sprawozdawczości niefinansowej (NFRD), organizacjami zobligowanymi do obliczenia i zaraportowania m.in. swojego śladu węglowego będą:

 • od 2024 r. – organizacje zatrudniające więcej niż 500 pracowników z sumą bilansową powyżej 20 mln EUR i/lub rocznym przychodem powyżej 40 mln EUR (jednostki podlegające pod dotychczasową dyrektywę NFRD);
 • od 2025 r. – firmy spełniające 2 z 3 kryteriów tj. powyżej 250 pracowników, suma bilansowa powyżej 20 mln EUR, roczne przychody powyżej 40 mln EUR;
 • od 2026 r. – małe i średnie przedsiębiorstwa notowane na rynku regulowanym spełniające 2 z 3 kryteriów tj. powyżej 10 pracowników, suma bilansowa powyżej 350 tys. EUR, roczne przychody powyżej 700 tys. EUR;
 • od 2027 r. – wybrane spółki z siedzibą poza UE, które na terenie UE osiągają obroty powyżej 150 mln EUR i posiadają na terenie UE jednostkę zależną lub oddział.

Wskazane powyżej progi finansowe podlegają okresowemu przeglądowi przez Komisję Europejską. W październiku 2023 roku Komisja przyjęła dyrektywę delegowaną, która zmieniła dyrektywę o rachunkowości podwyższając powyższe progi finansowe o 25%. Dyrektywa ta zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym EU po dwóch miesiącach, a jej przepisy będą musiały zostać zaimplementowane do przepisów krajowych. 

Jak możemy zauważyć z roku na rok coraz większa grupa przedsiębiorstw będzie obejmowana obowiązkiem sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju i przedstawiania informacji o śladzie węglowym organizacji. Nie oznacza to jednak, że firmy, na których obecnie ten obowiązek nie spoczywa, nie prowadzą już działań w tym zakresie. Z jakiego powodu organizacje te decydują się to robić już teraz?

SQDA Konferencja FLOŚ - ESG, obliczanie śladu węglowego, CBAM, ekoprojektowanie

Obliczenia śladu węglowego a konkurencyjność i lepsze wyniki finansowe

Mimo braku wymagań prawnych, niektóre firmy mierzą ślad węglowy z powodu rosnących wymogów rynku i konsumentów, dotyczących dostarczania informacji na temat tego, jak działania danej organizacji wpływają na środowisko. Aktywne działanie na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych otwiera drogę na nowe rynki i pomaga pozyskać nowych klientów oraz partnerów biznesowych.

Kolejnym z nie mniej ważnych powodów są te związane z korzyściami ekonomicznymi dla firmy. Obliczenie śladu węglowego może bowiem firmie pomóc w zidentyfikowaniu zasobo- i energochłonnych obszarów, w których można zaoszczędzić np. surowce, energię, jak i związane z nimi koszty.

Obliczanie śladu węglowego organizacji a wpływ na środowisko

Wśród powodów, dla których temat śladu węglowego jest podnoszony w wielu organizacjach są także te związane z ochroną środowiska i chęcią wdrożenia rozwiązań proekologicznych oraz wzrost świadomości tego, jak emisja gazów cieplarnianych wpływa na klimat. Globalne ocieplenie i kryzys klimatyczny to jedne z największych wyzwań naszych czasów, a większość śladu węglowego powstaje w wyniku działalności przedsiębiorstw. Firmy mają zatem bardzo duży wpływ na możliwą redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz ograniczenie skutków zmian klimatycznych.

Obliczenie i analiza otrzymanego śladu węglowego pozwala przedsiębiorstwom zmierzyć ich wpływ na środowisko w zakresie oddziaływania na zmiany klimatu. Coraz więcej klientów zwraca uwagę na aspekt ochrony środowiska i klimatu, stąd także organizacje mają dziś na uwadze to, by być bardziej odpowiedzialnymi w tych kwestiach i podejmować działania nakierowane na zmniejszenie śladu węglowego.

Dlaczego warto obliczać ślad węglowy? Poznaj najważniejsze korzyści

Coraz większa liczba firm, które nie są obecnie objęte obowiązkiem raportowania emisji gazów cieplarnianych prowadzi takie obliczenia. Wśród powodów, dla których to robią, wymienia się zarówno powody finansowe jak i niefinansowe. Warto zatem wymienić najważniejsze korzyści, jakie obliczanie emisji gazów cieplarnianych może przynieść Twojej organizacji:

 • oszczędności finansowe – dzięki obliczeniu śladu węglowego zidentyfikujesz obszary, w których zużycie energii jest największe. To pozwoli wprowadzić proekologiczne rozwiązania, ograniczyć zużycie energii i zaoszczędzić.
 • efektywność energetyczna – sprawdzisz, w jakich obszarach możliwe jest zwiększenie efektywności energetycznej. Dzięki temu zyskają finanse firmy i stanie się ona także bardziej konkurencyjna na rynku.
 • dostęp do finansowania inwestycji – obecnie wielu inwestorów i instytucji finansowych zwraca uwagę na te firmy, które wykazują większą odpowiedzialność biznesu i prowadzą zrównoważone środowiskowo inwestycje. Takie firmy mogą liczyć na łatwiejszy dostęp do możliwych sposobów finansowania i/lub ich korzystniejsze warunki.
 • lepszy wizerunek organizacji – wzrost świadomości klientów i partnerów biznesowych na temat śladu węglowego oraz konsekwencji braku działań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych sprawia, że zyskuje wizerunek firm, które są bardziej odpowiedzialne i prowadzą aktywne działania w tych kwestiach. Mogą one cieszyć się większym zaufaniem ze strony zarówno klientów i społeczeństwa, jak i inwestorów.
 • zgodność z prawem – w przypadku firm zobligowanych do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, obliczanie śladu węglowego pomoże uniknąć sankcji grożących w przypadku niepełnego raportowania tych kwestii.
SQDA obliczanie śladu węglowego w firmie

Redukcja emisji gazów cieplarnianych i obliczanie śladu węglowego – czy warto współpracować z firmą zewnętrzną?

Zapotrzebowania rynkowe sprawiają, że obecnie pojawia się coraz więcej firm, które pomagają organizacjom w obliczaniu i redukcji ich śladu węglowego.

Wiedząc jak skomplikowany jest to proces i mając doświadczenie w pracy z klientami możemy powiedzieć, że głównymi zaletami przy współpracy z firmą zewnętrzną w kwestiach dotyczących śladu węglowego są:

 • kompleksowość działań w obszarze ochrony środowiska i redukcji śladu węglowego, które mogą obejmować zarówno konsultacje, audyt pozwalający określić emisję gazów cieplarnianych w danym okresie, a także zidentyfikować nieprawidłowości i obszary do zmian, a także obliczanie śladu węglowego,
 • wsparcie ekspertów, którzy współpracując z firmami z różnych branż mają szerszą perspektywę, możliwość zdobycia doświadczenia w obszarze dobrych praktyk przy działaniach z zakresu ochrony środowiska i mierzenia śladu węglowego produktu, organizacji lub usługi,
 • dostęp do nowoczesnych technologii i narzędzi, a w efekcie bardziej szczegółowych danych i wskaźników, które sprawiają, że dalsze działania oraz obliczenia są dokładniejsze i spersonalizowane pod daną firmę,
 • oszczędność czasu – zatrudniając ekspertów zewnętrznych, firma może skupić się na swojej głównej działalności, pozostawiając kwestię obliczania emisji gazów cieplarnianych w rękach profesjonalistów w swojej dziedzinie,
 • możliwość konsultacji i prognozowania wyników przy wdrożeniu dodatkowych działań lub rozwiązań proekologicznych, mających zmniejszyć wielkość emisji firmy,
 • pomiary i ekspertyzy przeprowadzane przez niezależnego eksperta gwarantują obiektywny wynik i profesjonalny raport z obliczeń śladu węglowego,
 • zgodność z prawem – doświadczeni w kwestii śladu węglowego eksperci zapewnią zgodność działań firmy z obowiązującym prawem unijnym i państwowym.

Chcesz rozpocząć działania zmierzające do redukcji śladu węglowego przedsiębiorstwa i potrzebujesz profesjonalnej pomocy w tym obszarze? Przekonaj się jak wygląda współpraca z naszymi specjalistami w zakresie śladu węglowego i zobacz, jak możemy pomóc Twojej firmie.

  Chcesz o coś zapytać?