Fundusze Unijne

Sprawozdawczość odpadowa za 2019 rok

Termin składania sprawozdań odpadowych za 2019 rok dobiega końca.

Zobowiązanym do składania rocznych sprawozdań, zgodnie z art. 75 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jest:

1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

a) zbierania odpadów,

b) przetwarzania odpadów

– obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Będą to przedsiębiorcy prowadzący np. warsztat samochodowy, firmę remontowo-budowlaną, gabinet stomatologiczny, aptekę, sklep, restaurację, jak i zakłady produkcyjne.

Dotychczas sprawozdania z wytworzonych odpadów przedkładane były w wersji papierowej, a termin za poprzedni rok kalendarzowy upływał 15 marca. Zgodnie z art. 237aa ust. 1 ustawy o odpadach, właściwe w latach 2017/2018 były wzory dokumentów zamieszczone w uchylonym już rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych. W 2020 r. po raz pierwszy sprawozdania są składane elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej rejestru, umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO, https://bdo.mos.gov.pl/), a termin został wyznaczony do dnia 31 października.

Sprawdź nasze szkolenia z zakresu ochrony środowiska

Przesunięcie terminu składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami wynika z ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w art. 26 ustawy zmieniającej ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), a zmiana dotyczy tylko sprawozdań za 2019 rok.

W związku z w/w ustawą:

Art.  26. 

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) wprowadza się następujące zmiany:

„Art. 237ea. 1. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.

2. Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.”.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.21 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz.U. 2020 poz. 1071)

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875)

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn