Fundusze Unijne

Odpady opakowaniowe w firmie – co powinien wiedzieć przedsiębiorca?

Wiedza na temat tego, jak odpady opakowaniowe należy zbierać, transportować oraz w jaki sposób zadbać o właściwy poziom recyklingu jest bardzo istotna. Postępowanie z odpadami opakowaniowymi jest bowiem przedmiotem regulacji prawnych. Nieprzestrzeganie przepisów może z kolei wiązać się z karami finansowymi. To jednak nie jedyny powód, dla którego warto zadbać, by odpady opakowaniowe w firmie były odpowiednio zagospodarowane.

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w firmie a prawo

Gospodarowanie odpadami opakowaniowymi jest w Polsce uregulowane poprzez ustawy i rozporządzenie. Wśród aktów prawnych mówiących o poprawnej gospodarce odpadami w firmie znajdują się:

 • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku – w ustawie znajdują się m.in. przepisy dotyczące obowiązków podmiotów, które wprowadzają na rynek opakowania, a także recyklingu, systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) oraz segregacji odpadów opakowaniowych. W zapisach ustawy znajdują się także przepisy dotyczące kontraktów na odbiór odpadów i kar grożących przedsiębiorcom za naruszenia przepisów.
 • Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 roku – określa wymagania, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, prawa i obowiązki przedsiębiorców będących organizacjami odzysku opakowań, dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów i produktów opakowaniowych, dystrybuujących produkty w opakowaniach, eksportujących odpady opakowaniowe i opakowania, a także prowadzących recykling odpadów opakowaniowych, wprowadzających produkty w opakowaniach i opakowania.
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi – określającym:
  • gdzie zawarte zostały warunki zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi (decyzja Komisji 2005/270/WE z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych),
  • warunki zaliczania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych lub innych opakowań składających się z więcej niż jednego materiału do masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi w odniesieniu do masy każdego materiału zawartego w tych opakowaniach.

Obowiązki firmy w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych

Zgodnie z polskim i unijnym prawem, firma ma zatem szereg obowiązków dotyczących zagospodarowania odpadów opakowaniowych i recyklingu opakowań. Najważniejsze z nich, to:

 • klasyfikowanie i segregacja odpadów zgodnie z przepisami. W związku z obowiązującym na terenie Polski prawem, firma ma więc obowiązek zbierania odpadów opakowaniowych i ich przechowywanie oddzielnie, podobnie jak innych rodzajów odpadów: plastiku, szkła, papieru czy metalu.
 • jeżeli jest to konieczne, firma musi uzyskać właściwe pozwolenia lub zarejestrować się w odpowiednich organach jako podmiot gospodarujący odpadami opakowaniowymi.
 • raportowanie ilości i rodzajów generowanych odpadów, w tym także ilości odpadów opakowaniowych (sprawozdawczość środowiskowa), oraz informowanie o sposobie ich zagospodarowania.
 • minimalizowanie rocznych poziomów generowanych odpadów opakowaniowych. Firma może to osiągnąć np. redukując niepotrzebne pakowanie, zaprojektowanie nowych sposobów pakowania, które byłyby bardziej ekonomiczne, a także edukowanie w obszarze recyklingu.
 • zaangażowanie w procesy odzysku odpadów opakowaniowych i recyklingu, upewnienie się, że zebrane opakowania są poddawane odpowiednim procesom odzysku.
 • zaangażowanie w edukację na temat gospodarowania odpadami wśród pracowników, dostawców, a także klientów. Warto np. organizować szkolenia w tym zakresie, a także rozpowszechniać informacje na temat właściwej segregacji odpadów.
 • wymaganie od dostawców oraz partnerów biznesowych bardziej odpowiedzialnego podejścia do gospodarowania odpadami, a w szczególności recyklingu odpadów. Firmy mogą wymagać przykładowo dostarczania opakowań, które będą łatwiejsze w recyklingu.
SQDA sprawozdawczość środowiskowa
Sprawdź, kiedy złożyć sprawozdanie środowiskowe firmy

Właściwe zagospodarowanie odpadów opakowaniowych – dlaczego jest takie ważne?

Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami to tylko jeden z powodów, dla których warto zadbać o ten aspekt w przedsiębiorstwie. Wiedza w obszarze recyklingu oraz gospodarki odpadami jest przydatna dla firm wprowadzających i eksportujących odpady opakowaniowe i sprzedawców produktów w opakowaniach także z innych, nie mniej ważnych powodów.

 • oszczędności – przemyślane, skuteczne zarządzanie odpadami może pomóc firmie w ograniczeniu kosztów. Przykładowo wybierając bardziej ekologiczne materiały nie tylko chronimy środowisko, ale również obniżamy koszty przetwarzania odpadów opakowaniowych.
 • odpowiedzialność i dbałość o środowisko naturalne – działając na rzecz zrównoważonej gospodarki opadami i zapewniając odpowiednie poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, firma nie tylko wykazuje troskę o środowisko, ale również spełnia oczekiwania klientów i partnerów biznesowych. Pociąga to za sobą korzyści w postaci większej lojalności klientów i opinii odpowiedzialnej firmy, dbającej o środowisko.
 • konkurencyjność firmy na rynku – klienci coraz częściej interesują się ekologią i ochroną środowiska i przykładają większą wagę do stosowania przez firmy zrównoważonych praktyk. To może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku.

Wiedza na temat właściwego zbierania odpadów opakowaniowych, segregacji i recyklingu przydaje się zatem w równej mierze w obszarze zachowania zgodności prawnej, co pomaga uniknąć kar finansowych, jak i w przyciągnięciu do firmy nowych klientów, poprawy jej wizerunku, a nawet zwiększenia oszczędności. Aby działania te były poprowadzone w sposób prawidłowy, a odpady opakowaniowe zostały zagospodarowane właściwie, warto przede wszystkim odpowiednio wyszkolić specjalistów, zajmujących się niniejszą tematyką w organizacji. Skąd jednak czerpać wiedzę w tym obszarze?

Odpady w firmie – skąd czerpać wiedzę na temat gospodarki opakowaniami?

Informacje na temat działań związanych z ochroną środowiska w firmie, w tym także sposobów gospodarowania odpadami należy czerpać ze sprawdzonych źródeł. Najlepiej, by pochodziły one od doświadczonych, wykwalifikowanych specjalistów w obszarze ochrony środowiska i zarządzania odpadami.

W przypadku odpadów opakowaniowych i tego, jak je zagospodarować najlepiej wybrać szkolenie, które dostarczy uczestnikom praktycznych informacji na temat obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi oraz opakowaniami dla wprowadzających na rynek, eksporterów czy sprzedawców detalicznych produktów w opakowaniach. Podczas szkolenia powinny być także omówione zagadnienia wynikające z obowiązującego prawa, które mogą sprawiać trudności. Ponadto uczestnicy powinni w czasie szkolenia nabyć także umiejętności praktycznych, w zakresie wyliczenia wysokości należnej opłaty produktowej. Prowadzący szkolenie powinien także omówić sankcje karne, jakie grożą podmiotom niewywiązującym się z przewidzianych prawem obowiązków. Warto tutaj zwrócić uwagę na szkolenie „Opakowania i odpady opakowaniowe – obowiązujące regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” organizowane przez SQD Alliance i sprawdzić najbliższe terminy tego szkolenia.

SQDA odpady opakowaniowe w firmie - szkolenie z gospodarki odpadami

Wszystkie rodzaje odpadów, w tym także odpady opakowaniowe powinny być w firmie zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Odpowiedzialna gospodarka odpadami opakowaniowymi w firmie pozwala bowiem nie tylko uniknąć kar finansowych, ale również zyskać lepszy wizerunek organizacji, przyciągnąć nowych klientów, a nawet zadbać o zwiększenie oszczędności. Ważne jest jednak, by pozyskać w tym aspekcie rzetelną wiedzę od ekspertów.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak usprawnić gospodarkę odpadami w Twojej firmie, by również móc czerpać korzyści z nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań, skontaktuj się z nami. Nasz specjalista doradzi Ci optymalne działania oraz szkolenia w obszarze ochrony środowiska i zarządzania odpadami.

  Chcesz o coś zapytać?