Fundusze Unijne

Zmiany w prawie 2

Obwieszczenie jednolitego tekstu ustawy Prawo wodne

W dniu 9 luty 2012 r ogłoszone zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz.145).

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z nami.

Coraz więcej substancji podlega procedurze udzielania zezwoleń zgodnie z REACH.   

15 lutego opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) nr 125/2012 z dnia 14 lutego 2012 zmieniające załącznik XIV do tzw. rozporządzenia REACH (Rozporządzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów).

Do wykazu dodano 8 kolejnych substancji.
W grudniu zeszłego roku Europejska Agencja Chemikaliów przedstawiła Komisji Europejskiej listę trzynastu substancji, które powinny zostać objęte procedurą udzielania zezwoleń. Znalazły się na niej m.in. substancje stosowane do powierzchniowej obróbki metali, np.: dwuchromian sodu, chromian sodu, trójtlenek chromu oraz tri chloroetylen stosowany do czyszczenia powierzchni, jako składnik kleju lub nośnik ciepła.

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na temat zezwoleń zgodnie z REACH prosimy o kontakt tutaj.

Komisja Europejska  chce dodać nowe produkty chemiczne na listę substancji zanieczyszczających wody powierzchniowe.

Inicjatywa legislacyjna Komisji dotycząca zmiany unijnej dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej przewiduje dodanie 15 nowych produktów chemicznych do wykazu substancji zanieczyszczających podlegających monitorowaniu i kontroli w wodach powierzchniowych UE. Nowe substancje obejmują chemikalia przemysłowe, a także substancje stosowane w produktach biobójczych  i ochrony roślin, oraz po raz pierwszy, substancje farmaceutyczne.

Zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, s.84) są rezultatem całościowego przeglądu,  podczas którego rozpatrzono poziom zagrożenia ok. 2 tys. substancji na podstawie ich stężenia w wodach powierzchniowych, poziomu bezpieczeństwa, produkcji i stosowania.

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z nami.

Pierwsze czytanie rządowego projektu zmian ustawy – Prawo Ochrony Środowiska w zakresie oceny i zarządzania jakością powietrza.

16 lutego Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw. Projekt opracowany został w związku z koniecznością  transponowania do polskiego porządku prawnego przepisów Unii Europejskiej w zakresie oceny i zarządzania jakością powietrza zawartych w dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Jeżeli chcą Państwo uzskać więcej informacji na powyższy temat prosimy o kontakt z nami.

    Chcesz o coś zapytać?