Fundusze Unijne

Zmiany w przepisach odpadowych

6. września tego roku, weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.0.1579). Przesunęła ona termin na złożenie wniosku o zmianę decyzji odpadowej, obejmującej zbieranie lub przetwarzanie odpadów z 5 września 2019 r. na 5 marca 2020 r.

Nowe terminy
Zgodnie z art. 8 ust. 2 w/w ustawy w zakresie zmian dokonanych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, stanowiącej podstawę do złożenia wniosku o zmianę decyzji odpadowej obejmującej zbieranie lub przetwarzanie odpadów, zmiana terminu przedłożenia wniosku weszła w życie dnia 1 września 2019 r.

Przesunięcie terminu jest odpowiedzią ustawodawcy na licznie pojawiające się głosy przedsiębiorców w zakresie problemów z przygotowaniem, w tak krótkim czasie, kompletu wymaganych przez ustawodawcę dokumentów niezbędnych do złożenia stosownego wniosku o zmianę decyzji. Mowa tu przede wszystkim o operacie przeciwpożarowym, jak również prawidłowym ustanowieniu zabezpieczenia roszczeń.

Nowe oświadczenia
Wraz z przesunięciem terminu na złożenie wniosku, zmodyfikowano również jeden z elementów będący składową częścią wniosku, a dokładnie treść wszystkich oświadczeń. W oświadczeniach dodane zostały zapisy doprecyzowujące zakres i podmiotowość. Do wniosku o zmianę lub uzyskanie decyzji odpadowej obejmującej zbieranie lub przetwarzanie odpadów, należy po zmianie przepisów dołączyć poniższe oświadczenia, wynikające z artykułu 42 ust. 2 pkt 3a.

„(…) Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się:
1) zaświadczenie o niekaralności:
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art.163, art.164 lub art.168 w związku z art.163 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz.U. z2018r. poz.1600 i 2077);

2) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018r. poz.703 i 1277);

3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art.175, art.183, art.189 ust.2 pkt 6 lub art.191;

4) oświadczenie, że w stosunku do:
a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit.a,
b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna – w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art.194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;

5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:
a) w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
b) któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł – za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy. (…)”

Potrzebujesz wsparcia w spełnieniu wymogów prawnych? Nie wiesz jak poradzić sobie z nowelizacją przepisów? Doradzimy i wesprzemy Twoje przedsiębiorstwo, skontaktuj się z nami (formularz kontaktowy).

    Chcesz o coś zapytać?