Magazynowanie odpadów – nowe wymagania w 2021 r.

W 2021 roku nastąpiła kolejna zmiana w ustawie o odpadach. Nastąpił bowiem powrót do zasad sprzed nowelizacji ustawy w 2018 roku. Od września przedsiębiorcy muszą przestrzegać nowych przepisów, regulujących magazynowanie odpadów. Które zasady uległy zmianie i co grozi firmie, która nie będzie się stosowała do aktualnych wytycznych?

Czas magazynowania odpadów – które przepisy uległy zmianie?

Na mocy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, od 23.09.2021 r. przedsiębiorców obowiązują nowe zasady magazynowania odpadów. Zgodnie z aktualnymi przepisami, zmianie ulega dopuszczalny czas magazynowania odpadów. Jest to już trzecia zmiana wymogów określonych w art. 25 ust. 4 ustawy o odpadach, do której na przestrzeni ostatnich lat (od 05.09.2018 r.), muszą się dostosować przedsiębiorcy.

Po ostatniej zmianie, ww. przepis otrzymuje brzmienie:

 „4. Odpady, z wyjątkiem odpadów przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata”.

Ustawodawca wydłużył czas magazynowania odpadów do 3 lat w przypadku magazynowania odpadów niebezpiecznych, odpadów palnych, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych, tak jak to obowiązywało w latach 2001 – 2018.

Od 01.01.1998 r. niezmienny pozostaje za to art. 25 ust. 5 mówiący o czasie magazynowania odpadów przeznaczonych do składowania:

„5. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane wyłącznie w celu zebrania odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż przez rok”.

Magazynowanie odpadów – szczegółowe zasady

Pamiętajmy, że oprócz ogólnych zasad magazynowania odpadów określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, ustawodawca określił również  szczegółowe zasady zawarte w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Poprzez magazynowanie odpadów, zgodnie z definicją określoną w art. 3 ust. 1 pkt. 5) ustawy o odpadach, rozumie się czasowe przechowywanie odpadów, które obejmuje:

„a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,

b) tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,

c) magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów”.

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych - nowe przepisy w 2021 roku
O odrębnych wymaganiach prawnych dotyczących czasu i warunków magazynowania mówimy np. w przypadku baterii i akumulatorów

Warto przypomnieć, że wyróżniamy strumienie odpadów, które kierują się odrębnymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi czasu i warunków ich magazynowania bądź zakazu magazynowania. Mowa tutaj m. in.: o:

 • zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • bateriach i akumulatorach,
 • olejach odpadowych,
 • odpadach przywiezionych z zagranicy,
 • odpadach zawierających azbest,
 • odpadach wydobywczych,
 • odpadach medycznych,
 • wycofanych z eksploatacji pojazdów.

Ponadto od 23.09.2021 r. zostaje zniesiony obowiązek prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów w przypadku gospodarowania odpadami niepalnymi, określonymi w załączniku nr 2a ustawy o odpadach oraz odpadów uznanych za niepalne zgodnie z art. 3 ust. 3c ustawy o odpadach, niebędących odpadami niebezpiecznymi.

Jakie sankcje karne grożą nam za naruszenia dotyczące magazynowania odpadów po zmianie ustawy?

Za naruszania dotyczące magazynowania odpadów, wynikające z ustawy o odpadach, wymierza się administracyjną karę pieniężną. Mówią o nich także przepisy karne. Zmieniono jednak wysokość kary. Zgodnie z wcześniejszymi przepisami, kara miała wynosić nie mniej niż 5000 zł. Obecnie wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie więcej niż 1 000 000 zł.

Wspomniane naruszenia dotyczące magazynowania odpadów wynikające z ustawy o odpadach to m.in. magazynowanie odpadów niezgodne z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób nieuwzględniający właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w tym stanu skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady. To także magazynowanie odpadów niezgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

Powyższą administracyjną karę pieniężną można nałożyć na posiadacza odpadów, jeżeli:

 • magazynuje on odpady na terenie, do którego nie dysponuje tytułem prawnym,
 • przekracza ustawowy czas magazynowania odpadów liczony dla wszystkich posiadaczy odpadów łącznie,
 • nie prowadzi wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, jeżeli jest do tego zobowiązany.

W kwestii dokumentacji dotyczącej gospodarowania odpadami oraz doradztwa w zakresie zmieniających się przepisów prawnych, najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty. Dopilnuje on, by dokumentacja była zgodna z aktualnym stanem prawnym i kompletna. Jeżeli chcesz porozmawiać ze specjalistą i dowiedzieć się, jakie rozwiązania z zakresu gospodarowania odpadami będą odpowiednie dla Twojej firmy, skontaktuj się z nami.

Share on facebook
Udostępnij na Facebooku
Share on linkedin
Udostępnij w LinkedIn
Zarządzanie charakterystykami specjalnymi

Zarządzanie charakterystykami specjalnymi

Jak skutecznie zarządzać charakterystykami specjalnymi w organizacji? Odpowiedź na to pytanie skłania do zastanowienia się nad tym, co to jest charakterystyka specjalna. Zgodnie ze standardem IATF 16949:2016 charakterystyka specjalna to:

Czytaj więcej »
Praca zdalna wady i zalety

Praca zdalna – wady i zalety

Pandemia koronawirusa spowodowała tymczasowe zamknięcie wielu miejsc pracy i zmianę trybu pracy na zdalną. Była to niezwykle istotna zmiana, a zarazem nowe wyzwanie zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. W

Czytaj więcej »
Auditor w branży motoryzacyjnej – wymagania

Auditor w branży motoryzacyjnej – wymagania

Standard IATF 16949:2016  stawia szereg wymagań dla organizacji produkujących wyroby w branży motoryzacyjnej. Wymagania w łańcuchu dostaw są coraz bardziej restrykcyjne z uwagi na coraz wyższe oczekiwania OEM’ów,  użytkowników końcowych

Czytaj więcej »
SQDA kompulsywne jedzenie ze stresu

Jak pokonać kompulsywne objadanie się?

Dla wielu z nas jedzenie nie jest wyłącznie koniecznością, ale i przyjemnością. Spotykamy się z bliskimi w restauracjach serwujących pyszne potrawy, chętnie sięgamy po słodycze. Jedzenie może jednak stać się

Czytaj więcej »