Fundusze Unijne

Zmiany w zakresie systemu BDO

Baza danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. BDO) została uruchomiona 24 stycznia 2018 r. Baza ta jest narzędziem elektronicznym, służącym ewidencji i rejestracji odpadów.

Nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1403),  rozszerza funkcjonalność BDO o moduł „sprawozdawczości” oraz „ewidencji”. Począwszy od 1 stycznia 2020 r. sporządzanie:

  • dokumentów ewidencji odpadów, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach, tj. m.in. kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów, oraz
  • – sprawozdań, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ustawy

będzie możliwe tylko elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.

Składanie wniosków

Nowelizacja przepisów rodzi obowiązek złożenia wniosków o rejestrację w rejestrze BDO, dla podmiotów które do tej pory tego nie zrobiły lub aktualizację zamieszczonych tam danych, dla podmiotów, których zmianie uległ zakres dokonanej rejestracji. Katalog podmiotów podlegających wpisowi do rejestru został zawarty w art. 50 ustawy. Podmioty posiadające wpis z urzędu powinny sprawdzić czy mają wpisane wszystkie swoje miejsca prowadzenia działalności, ponieważ ich brak może utrudnić przygotowywanie dokumentów KPO od 1 stycznia 2020 r.

Wniosek rejestracyjny lub aktualizacyjny składa się do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na Państwa miejsce zamieszkania lub siedzibę w formie papierowej (osobiście lub pocztą) lub elektronicznej (przez platformę ePUAP lub z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego). Od 1 stycznia aktualizacja będzie możliwa wyłącznie elektronicznie.

Nowe usprawnienia

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2019 rok będzie składany w formie elektronicznej w module sprawozdawczości, poprzez wpisanie danych ilościowych i rodzajowych wytworzonych odpadów z prowadzonych już KEO (Kart Ewidencji Odpadów).

Od 2021 roku aktywowany ma być również moduł dokumentacji dpo i dpr – dokumenty potwierdzające odzysk i recykling przekazanych odpadów. System BDO daje możliwość integracji bazy z firmowym api, co znacząco może usprawnić proces przygotowywania i monitorowania prowadzonej dokumentacji.

Korzystanie z bazy BDO

Został już Uruchomiony System pilotażowy BDO, na którym to mogą Państwo przećwiczyć funkcjonowanie systemu, oraz tworzenie ewidencji odpadowej. Konto w bazie BDO, które zostało Państwu utworzone musi być aktywowane w ciągu 30 dni, w przeciwnym przypadku tracą Państwo do niego dostęp i konieczne jest wnioskowanie o przywrócenie dostępu. Użytkownik główny bazy ma możliwość kolejnego użytkownika głównego oraz użytkowników podrzędnych, którym określa zakres kompetencji w bazie. Użytkownikiem głównym jest podmiot wpisany we wniosku rejestracyjnym. By utworzyć kolejnego użytkownika głównego, posiadającego pełne spektrum kompetencji w bazie przypisuje on, po zalogowaniu, konto do podmiotu za pomocą loginu i hasła, które otrzymał, a następnie tworzy kolejnego użytkownika głównego.

Poniżej znajdą Państwo filmy instruktażowe, które są udostępnione na stronie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami.

Moduł ewidencji odpadów – https://bdo.mos.gov.pl/news/film-szkoleniowy-z-modulu-ewidencji-odpadow-juz-dostepny/

Pierwsze logowanie do systemu – https://www.youtube.com/watch?v=GFVAIjFGg54&feature=emb_title

Powiązanie użytkownika z podmiotem zarejestrowanym – https://www.youtube.com/watch?v=fE9gYBxPjIA&feature=emb_title

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do kontaktu!

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn