Fundusze Unijne

Opłata roczna BDO – do kiedy należy ją uiścić?

Twoja firma jest zarejestrowana w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami? Sprawdź, ile wynosi opłata roczna BDO, w jakim terminie trzeba ją uiścić oraz co może Ci grozić w przypadku braku opłaty.

Kto jest zobowiązany do zapłaty?

Podmioty, które zostały zarejestrowane w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO), zajmujące się działalnością opisaną w art. 57 Ustawy o odpadach (Dz.U.2013.21 z późn. zmianami), tj.:

 • wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzające baterie lub akumulatory,
 • wprowadzające pojazdy,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań,
 • wprowadzające na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzające na terytorium kraju opony,
 • wprowadzające na terytorium kraju oleje smarowe

są zobowiązane do uiszczenia opłaty rocznej. Opłatę zgodnie z ww. ustawą (Dz.U.2013.21 z późn. zmianami) należy uiścić do końca lutego każdego roku na odrębny rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego.

Opłata roczna BDO - do kiedy trzeba zapłacić?
BDO – opłatę roczną należy uiszczać do końca lutego każdego roku

Ile wynosi opłata roczna BDO?

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej określa wysokość stawki opłaty z wyszczególnieniem należności pobieranej od mikroprzedsiębiorców i pozostałych przedsiębiorców:

 •  100 zł – dla mikroprzedsiębiorców *,
 •  300 zł – dla pozostałych przedsiębiorców.

*Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników
oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

W przypadku nieuiszczenia opłaty rocznej, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru.

Opłacie rocznej nie podlegają:

 • wytwórcy odpadów (Dział XII),
 • transportujący odpady (Dział VII),
 • sprzedawcy odpadów (Dział VIII),
 • pośrednik w obrocie odpadami (Dział IX)

jeśli wniosek rejestrowy dotyczy tylko działalności wskazanej w niniejszym dziale.

W poniższej tabeli znajdują się szczegółowe informacje dotyczące odrębnych rachunków bankowych Urzędu Marszałkowskiego z podziałem na województwa.

🔗Pobierz wykaz kont dot. opłaty rocznej BDO

  Chcesz o coś zapytać?