Fundusze Unijne

Zmiana terminu sprawozdawczości w zakresie produktów, opakowań i odpadów

Zmiana terminu sprawozdawczości w zakresie produktów, opakowań i odpadów

Określone artykułami 73, 74a i 75  pochodzącymi z ustawy o odpadach (Dz.U. 2013.21 z późn. zmianami) elementy sprawozdawczości w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami:

 • sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
 • sprawozdania sporządzane przez organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,

sporządzane przez:

 • wprowadzającego opakowania oraz eksportujący opakowania,
 • wprowadzającego produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową,
 • wprowadzającego pojazdy,
 • wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela,
 • wprowadzającego baterie lub akumulatory,
 • wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w odniesieniu do masy sprzętu należącego do grupy sprzętu wskazanej w umowie, jaką wprowadzający sprzęt wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym,
 • wytwórcę obowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów,
 • prowadzącego działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów,
 • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej

zgodnie z  ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw,  w art. 1 odnoszącym się do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – podmioty zobowiązane do sporządzenia za 2019 r. sprawozdań składają je w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r., nie jak dotychczas do 15 marca.

Dzieje się tak za sprawą zmian związanych z wejściem w życie Bazy BDO, w której to sprawozdawczość odbywa się drogą elektroniczną. Aktualnie system uniemożliwia podmiotom złożenie sprawozdań w systemie, możliwość ta ma pojawić się wkrótce. W przypadku dalszego braku dostępu do ww. funkcji sprawozdawczość będzie, jak uprzednio, prowadzona w formie papierowej. Wszelkie zmiany będą udostępnione do użytku publicznego przez odpowiednie organy.

  Chcesz o coś zapytać?