Fundusze Unijne

Nowe rozporządzenie dot. magazynowania stałych odpadów palnych

4 marca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296).

Rozporządzenie informuje o konieczności magazynowania stałych odpadów palnych, które powinno odbywać się w wydzielonych strefach pożarowych. Wyjątkiem są odpady, których łączna objętość lub masa zgromadzona w obiekcie budowlanym lub na terenie, nie przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg. W akcie wykonawczym zawarto także warunki lokalizacji stref pożarowych z odpadami w budynkach, a także wymagania dla stref pożarowych z odpadami stałymi.

Dokonano podziału strefy pożarowej na sekcje magazynowe o określonych wymiarach, które są oddzielone pasami wolnego terenu/ścianami separacyjnymi, o określonych wymiarach i klasie odporności. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania dotyczące sposobu gromadzenia opon.

Określono wymagania dotyczące składowania stałych odpadów palnych, w tym:

  • maksymalne wysokości takich odpadów magazynowanych poza budynkiem,
  • minimalną odległość ww. odpadów od przykrycia dachu lub sufitu.

Uregulowano odległości stref pożarowych z odpadami stałymi, znajdujących się poza budynkami, od budynków lub sąsiednich stref pożarowych z odpadami stałymi znajdujących się poza budynkami.

Dodatkowo Rozporządzenie zawiera informację dotyczącą:

  • zasad magazynowania ciekłych odpadów palnych,
  • odległości miejsc magazynowania ciekłych odpadów palnych, będących oddzielnymi odrębnymi strefami pożarowymi, od obiektów budowlanych, granic działek, lasów oraz innych miejsc magazynowania odpadów tego rodzaju,
  • regulacji odnoszących się do maksymalnych ilości ciekłych odpadów palnych, jakie mogą być magazynowane w ramach jednej strefy pożarowej (zależnie od temperatury zapłonu oraz wyposażenia strefy w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze),
  • terminu, w którym należy wyposażyć strefy pożarowe z odpadami stałymi w system sygnalizacji pożarowej oraz urządzenia alarmowe w stałe lub półstałe urządzenia gaśnicze, uruchamiane automatycznie lub ręcznie, samoczynne urządzenia oddymiające, punkty ze sprzętem gaśniczym – w zależności od rodzaju oraz ilości magazynowanych odpadów,
  • terminu, w którym należy zapewnić i wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz przeprowadzić co najmniej raz w roku ćwiczenia w zakresie postępowania na wypadek pożaru,
  • wymagań w zakresie zabezpieczenia miejsc magazynowania odpadów palnych, które mogą ulegać samonagrzewaniu,
  • wymagań dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.

 Odstępstwa od wymogów przewidzianych w rozporządzeniu wymieniają przepisy § 44 i § 44.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn