Fundusze Unijne

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy – co musisz wiedzieć?

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy to temat, którego nie należy zaniedbywać. Odpowiednie szkolenie z zakresu bhp i ppoż. to podstawa przy zatrudnieniu każdego nowego pracownika, ale przypominanie o zasadach właściwego postępowania w przypadku pożarów lub innych wypadków w dalszym ciągu jest potrzebne niezależnie od stażu pracy. Warto więc na bieżąco sprawdzać, czy nasza firma jest dobrze przygotowana na ewentualne zagrożenie, a nasi pracownicy właściwie przeszkoleni.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo miejsca pracy?

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej do zapobiegania pożarom w budynkach zobowiązane są osoby fizyczne, prawne oraz organizacje i instytucje z nich korzystające. Te podmioty oraz właściciele i zarządcy budynków ponoszą też odpowiedzialność za naruszenia przepisów ppoż.

Jak zagwarantować zabezpieczenie przed pożarem? Przede wszystkim właściciel budynku, obiektu budowlanego bądź terenu musi przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych. Obowiązkiem jest również zapewnienie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, a także ich konserwacja i naprawa. Dodatkowo osobom przebywającym w takim miejscu trzeba zapewnić bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Budynek, obiekt budowlany lub teren musi być przygotowany do prowadzenia akcji ratowniczej. Należy też ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru. Pracownicy wykonujący w danym miejscu swoje obowiązki, muszą być zapoznani z przepisami ppoż.

Ochrona ppoż - szkolenie dla pracowników

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy – ­jakie obowiązki ma pracodawca?

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywająca na pracodawcy to przede wszystkim zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zgodnie z art. 207 § 2 Kodeksu pracy, to na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia przestrzegania przepisów oraz zasad bhp. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek uchybień wydaje on dyspozycje ich usunięcia oraz kontroluje wykonywanie poleceń. Co więcej, zapewnia spójną politykę zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Przełożony jest zobowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji podwładnych, a także zwalczania pożarów. Gwarantuje poza tym łączność ze służbami zewnętrznymi, które są wyspecjalizowane w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwie medycznym oraz ochronie ppoż.

Jednym z obowiązków pracodawcy jest wyznaczenie pracowników, których obowiązkiem jest pierwsza pomoc przedmedyczna oraz działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji załogi. Aby zapewnić w swojej firmie maksimum bezpieczeństwa, warto dołożyć wszelkich starań, by wyznaczone osoby oraz kadra zarządzająca zyskały możliwie najlepsze przeszkolenie. Zagwarantuje ono praktyczne przygotowanie do postępowania w przypadku zagrożenia.

Ustawa zobowiązuje pracodawcę do udzielania podwładnym informacji o możliwych zagrożeniach występujących w zakładzie pracy, a także o zasadach postępowania w razie wystąpienia awarii lub sytuacji stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia. Musi on również informować o działaniach podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, a także o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji. W razie zagrożenia pracodawca zapewnia podwładnym odpowiednią ochronę. Nadto nakazuje przerwanie pracy i udanie się w bezpieczne miejsce.

Na podstawie Kodeksu pracy, pracodawca powinien umożliwić pracownikom w ww. przypadku podjęcie działań w celu uniknięcia niebezpieczeństwa także bez porozumienia z nim, w miarę ich wiedzy i dostępnych środków technicznych.

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy – jakie są obowiązki pracownika?

Nie tylko przełożony musi przestrzegać zobowiązań związanych z bhp i ochroną przeciwpożarową. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest znajomość i przestrzeganie przepisów z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, a także branie udziału w szkoleniach i poddawać się egzaminom sprawdzającym. Ponadto ważne jest, by stosować się do poleceń i wskazówek przełożonych. Podwładny powinien dbać o porządek i ład w miejscu pracy, a przy tym o stan maszyn, narzędzi i sprzętu.

W przypadku dostrzeżonego zagrożenia bądź wypadku pracownik jest zobowiązany do tego, by niezwłocznie zawiadomić o fakcie pracodawcę i ostrzec resztę kadry oraz inne osoby, którym może grozić niebezpieczeństwo. Powinien także współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy - zapobieganie pożarom
Najlepsze sposoby na to, jak uniknąć pożaru w miejscu pracy

Jak uniknąć pożaru w miejscu pracy?

Prócz przestrzegania wytycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, warto zadbać o każdy aspekt, mogący uchronić nas przed zagrożeniem. Właściwie chronione miejsce pracy jest wyposażone w gaśnice, odpowiednio oznaczone drogi ewakuacyjne, a także alarmy i czujniki dymu. W niektórych zakładach sprawdzą się zraszacze, czy też kurtyny przeciwpożarowe.

Drogą do sukcesu jest oczywiście odpowiednio przeszkolona kadra. Kurs z zakresu ochrony przeciwpożarowej powinien odbyć każdy z pracowników. Podczas szkolenia pracownicy dowiedzą się, czym jest pożar, jakie obowiązki w zakresie ochrony ppoż. mają oni, a jakie spoczywają na przełożonym. Najważniejsze jednak, że nauczą się prawidłowo reagować w przypadku pożaru i ewakuacji. Dobrym rozwiązaniem są też ćwiczenia ppoż. w firmie.

Nie mniej ważna jest regularna kontrola maszyn i systemów przeciwpożarowych. Pomoże to uniknąć awarii mogących doprowadzić do zwarć, a w konsekwencji do wybuchu pożaru. Sprawdzenie systemów przeciwpożarowych upewni nas, że w razie zagrożenia zareagują prawidłowo i odpowiednio szybko. Jeżeli w zakładzie występują materiały łatwopalne i substancje niebezpieczne, trzeba je właściwie zabezpieczyć.

W opracowaniu specjalistycznej dokumentacji dla zakładu pracy, jak i we wdrożeniu niezbędnych środków ochrony ppoż. i podniesienia świadomości pracowników pomagają specjaliści SQD Alliance. Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Warto powierzyć bezpieczeństwo swoich pracowników w ręce profesjonalistów.

Chcesz zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników i odpowiednią ochronę przeciwpożarową w swojej firmie? Skontaktuj się z nami. Nasz ekspert podpowie Ci, jakie działania warto wdrożyć w miejscu pracy, by zwiększyć świadomość pracowników na temat bhp oraz zapewnić kompletność dokumentacji ppoż.

    Chcesz o coś zapytać?