Fundusze Unijne

Nowości w Wytycznych do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949

W ubiegłym roku na stronie organizacji IATF pojawił się komunikat dotyczący zmian w nowych Zasadach certyfikacji. Jakie zmiany wprowadzi szóste wydanie Wytycznych do certyfikacji za zgodność ze standardem IATF 16949 – Zasad uzyskania i utrzymania uprawnień IATF – zwane potocznie „Zasadami”? Od kiedy wymagania zawarte w Zasadach zaczną obowiązywać? Więcej na ten temat przeczytacie w artykule naszego eksperta.

Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949: Zasady uzyskania i utrzymania uprawnień IATF – wydanie szóste, zwane potocznie „Zasadami”

Już 25 maja 2023 r. na stronie organizacji IATF pojawił się komunikat dotyczący zmian w nowych Zasadach certyfikacji. Organizacja IATF zakończyła wówczas prace nad projektem 6. edycji Zasad i oczekiwała zaangażowania interesariuszy w przekazywanie informacji zwrotnych dotyczących proponowanych zmian, przed oficjalną publikacją wydania 6.

W grudniu 2023 r. zatwierdzono zmiany w Zasadach wyd. 6 i, zgodnie z komunikatem IATF nr SC-2024-002, podręcznik ten zostanie opublikowany w języku angielskim i dwunastu innych językach. Będzie dostępny w sprzedaży od 31 marca 2024 r.

Wydanie szóste Zasad pojawi się w sprzedaży końcem marca, lecz wymagania zawarte w Zasadach będą obowiązywały z dniem 1 stycznia 2025 r. Oznacza to tym samym, że zarówno jednostki certyfikujące, jak i certyfikowane organizacje do tego czasu będą musiały wdrożyć nowe wymagania.

Wytyczne do certyfikacji – jakie zmiany wprowadzają „Zasady”?

Członkowie IATF będący producentami pojazdów (OEM) uznają i akceptują jedynie certyfikaty IATF 16949 lub potwierdzenia zgodności wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą. Nowe wydanie Zasad obejmuje tym samym szczegółowe wytyczne i procedury, których organizacje muszą przestrzegać, aby uzyskać oraz utrzymać certyfikację na zgodność ze standardem IATF 16949. Obejmuje to m.in. następujące zagadnienia:

 • Proces certyfikacji: podręcznik opisuje cały proces certyfikacji i oceny zgodności, w tym kroki, jakie organizacje muszą podjąć, aby uzyskać certyfikat IATF 16949.
 • Wymagania dotyczące zastosowania struktury certyfikacji – określa dozwolone struktury certyfikacji, takie jak pojedynczy zakład produkcyjny, pojedynczy zakład produkcyjny z oddalonym miejscem wytwarzania czy schemat korporacyjny.
 • Wymagania dokumentacyjne: określa wymagania dotyczące dokumentacji, która musi być opracowana i utrzymywana przez organizacje, aby uzyskać certyfikację IATF.
 • Wymagania wobec jednostki certyfikującej, takie jak:

·        ogólne warunki uzyskania uprawnień IATF przez jednostkę certyfikującą,

·        wymagania dotyczące systemu zarządzania,

·        informowanie o zmianach,

·        zarządzanie ryzykiem dotyczącym bezstronności,

·        audity jednostki certyfikującej – wewnętrzne audity systemu, wewnętrzne audity nadzorcze, audity administracji, audity nadzorcze IATF,

·        przegląd zarządzania jednostki certyfikującej.

 • Wymagania dotyczące umowy prawnej jednostki certyfikującej ze zleceniodawcą – gdzie przedstawiono konkretne postanowienia które powinny być zawarte w umowie.
 • Powiadamianie o istotnych zmianach przez zleceniodawcę –wymaganie dla certyfikowanej organizacji, przedstawiające sytuacje które powinny zostać zakomunikowane jednostce certyfikującej.
 • Zasoby jednostki certyfikującej które powinny być zdefiniowane i zapewnione takie jak: recenzenci techniczni, auditorzy 3.strony IATF, wewnętrzni auditorzy nadzorczy, specjaliści ds. bazy danych IATF, wraz z kryteriami ich zatwierdzania i wymaganiami odnośnie kompetencji.
SQDA Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949 - wydanie 6.

Wymagania według nowych Zasad certyfikacji

W nowych Zasadach certyfikacji wyd. 6 pojawiło się sporo nowych wymagań dla oddalonego miejsca wytwarzania, czy samego procesu certyfikacji. Jedyny przedstawiony w podręczniku odstęp czasowy między auditami podtrzymania certyfikacji to obecnie 12 miesięcy. W poprzednim wydaniu 5 wciąż obowiązujących Zasad dopuszczano również 6- i 9-miesięczny odstęp czasowy.

Wprowadzono nowe definicje takie jak „Czas trwania auditu”, „Dni auditowe”, „Dodatkowy czas auditu” odpowiednio dla auditów certyfikacyjnych, auditów podtrzymania certyfikacji, auditów wznowienia certyfikacji, auditów transferu, dla etapu 1 oceny gotowości czy dla auditów specjalnych.

Pojawiły się nowe dodatkowe wymagania dotyczące planowania auditu, jak i samego przeprowadzania auditów na miejscu. Według wymagań każdy audit IATF 16949 powinien opierać się na wystarczającym zrozumieniu obecnego systemu zarządzania jakością przez auditora 3.strony IATF, jak i każdy audit powinien oceniać skuteczne stosowanie cykli PDCA systemu zarządzania jakością.

Tym samym dotychczasowy punkt 5.8 Prowadzenie auditu na miejscu, podzielono na odrębne sekcje z osobnymi wymaganiami dla każdej z nich.

Zredukowano czas dotyczący odpowiedzi organizacji dla niezgodności krytycznych, z 20 dni kalendarzowych od spotkania zamykającego audit w zakładzie, na 15 dni kalendarzowych.

Pojawiło się nowe wymaganie dotyczące relokacji – czyli sytuacji, w której zleceniodawca zdecyduje się przenieść niektóre lub wszystkie działania produkcyjne i/lub wspomagające z pierwotnej lokalizacji do nowej.

Przeglądnięto i zmodyfikowano wymagania odnośnie potwierdzenia zgodności (Letter of conformance), wniosku o certyfikację, jak i wobec samego auditu certyfikacyjnego.

Nowe Zasady certyfikacji – zaplanuj wdrożenie zmian jak najszybciej!

Zmian w nowej edycji Zasad jest sporo, a czasu na ich wdrożenie mało. Dlatego tak ważne jest zaplanowanie wspólnie z jednostką certyfikującą procesu wdrożenia tych zmian, oraz pozostanie w ścisłym kontakcie ze swoją jednostką w celu uzyskania wszelkiej pomocy i wsparcia w zakresie nowych Zasad certyfikacji.

Zasady wyd.6 – są wiążące dla jednostki certyfikującej jak i jej zleceniodawców, i powinny zostać wdrożone przez jednostkę certyfikującą i jej zleceniodawców zgodnie z opisem przedstawionym w podręczniku. Dlatego też  zleceniodawcy jednostek certyfikujących powinni kierować swoje pytania dotyczące Zasad do swojej jednostki certyfikującej, a jednostki certyfikujące do odpowiedniej jednostki nadzorczej.

Po więcej informacji zapraszamy na unikatowe szkolenie realizowane przez trenera – Annę Kubieniec z SQDA – Przegląd wymagań „Wytycznych do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949 – wydanie 6.”

 • Anna Niedźwiedzka-Kubieniec
  Trener/Konsultant/Auditor (branża motoryzacyjna)

  Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Technische Universität Clausthal, gdzie uzyskała tytuł mgr inż., oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, gdzie realizowała studia podyplomowe z zakresu BHP. Od 2004 roku związana z przemysłem motoryzacyjnym. Zdobyła bogate doświadczenie w zakresie wymagań systemowych branży motoryzacyjnej. Posiada uprawnienia VDA QMC w obszarze: Core Tools, kwalifikowanego auditora 1. i 2. strony IATF 16949 oraz kwalifikowanego auditora 1.i 2. strony VDA 6.1. Od 2018 roku prowadzi zajęcia z tematyki zarządzania jakością, współpracując z wyższymi uczelniami takimi jak UE w Katowicach, WSH we Wrocławiu czy WSIiZ w Rzeszowie.

Chcesz o coś zapytać?