Fundusze Unijne

Ochrona przeciwpożarowa – czy znasz swoje obowiązki?

W kontekście ochrony ppoż. często mówi się przy okazji obowiązków pracodawcy lub właściciela budynku. Tymczasem w podstawowym zakresie ochrona przeciwpożarowa jest, zgodnie z polskim prawem, obowiązkiem każdego obywatela. Z działania nie jesteśmy zwolnieni także wtedy, gdy do niebezpiecznej sytuacji już doszło. Sprawdź, czy znasz swoje obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej i dowiedz się, jakie działania musisz podjąć w obliczu pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa – obowiązki każdego obywatela

Warto sobie uświadomić, że tak naprawdę każdy z nas ma obowiązki związane z ochroną ppoż. Nakłada je na nas ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. W związku z jej zapisami każdy ma obowiązek zapobiegać zagrożeniu związanemu z pożarem. Zgodnie z art. 3 ust. 1 niezależnie od tego, kto korzysta ze środowiska, obiektu, terenu lub budynku, jest obowiązany zabezpieczać je nie tylko przed zagrożeniem związanym z pożarem, ale i każdym innym zagrożeniem występującym miejscowo. Obowiązek ten dotyczy zarówno osoby fizycznej i prawnej, jak i organizacji oraz instytucji.

Dalej w art. 3 przeczytamy, że każdy z wymienionych wyżej podmiotów ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Dotyczy to także właścicieli, zarządców i użytkowników danego terenu, budynku lub obiektu.

Dostrzegasz zagrożenie? Reaguj!

Zapobieganie zagrożeniu to niejedyny obowiązek, jaki prawo nakłada na obywateli. Każda osoba musi również reagować na zagrożenie, którego jest świadkiem. Jeżeli więc zobaczymy pożar, klęskę żywiołową albo jakiekolwiek inne zagrożenie miejscowe, musimy niezwłocznie powiadomić o tym odpowiednie służby. Informację o zagrożeniu muszą otrzymać wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu zagrożenia, ponieważ mogą w nim bezpośrednio ucierpieć. Informujemy także: centrum powiadamiania ratunkowego, jednostkę ochrony przeciwpożarowej lub policję, albo wójta lub sołtysa. 

Ochrona przeciwpożarowa - zainwestuj w audyt ppoż.
Sprawdź stan ochrony przeciwpożarowej w firmie – zdecyduj się na audyt ppoż.

Jesteś właścicielem obiektu? Twoich obowiązków jest więcej

Jeżeli jesteś właścicielem budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zgodnie z art. 4 masz szereg obowiązków, z których musisz się wywiązywać. Każdy z właścicieli, według ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jest obowiązany:

1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;

2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;

3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;

4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;

5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;

6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;

7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Jeśli spoczywa na Tobie odpowiedzialność zadbania o odpowiednią ochronę przeciwpożarową w budynku, warto przemyśleć wykonanie audytu ppoż., by nie pominąć żadnego z jej aspektów i upewnić się, że wszystko działa bez zarzutu. Audyt ppoż. możesz powierzyć specjalistom SQD Alliance, którzy dokładnie sprawdzą i ocenią stan ochrony ppoż. w budynku.

Należy pamiętać, że za zapewnienie właściwej ochrony i bezpieczeństwa w pracy, zgodnie z Kodeksem pracy odpowiada pracodawca. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy, zapraszamy do przeczytania naszego artykułu o tej tematyce.

Ochrona przeciwpożarowa – czy odpowiedzialność mogą przejąć lokatorzy?

Za realizację obowiązków dotyczących ochrony ppoż. odpowiedzialny jest w całości lub części użytkownik, lub zarządca budynku, obiektu budowlanego bądź terenu, na podstawie umowy cywilnoprawnej, która ustanawia użytkowanie lub zarząd. Jeżeli taka umowa nie była zawierana, odpowiedzialność za realizację obowiązków wynikających z ustawy spoczywa na tym, kto faktycznie włada mieniem (budynkiem, obiektem budowlanym, terenem).

W związku z powyższym nasuwa się pytanie, w jakim stopniu odpowiedzialnością za ochronę przeciwpożarową można obarczyć lokatorów, którzy jedynie wynajmują dany obiekt? Oczywiście jest to możliwe, jednakże z lokatorami należy zawrzeć najpierw umowę cywilnoprawną, w której taki warunek będzie zawarty. Jeśli takiej umowy nie ma, to odpowiedzialność za realizację obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej spoczywa w dalszym ciągu na tym, kto faktycznie włada budynkiem, obiektem budowlanym bądź terenem.

Pamiętajmy, że każdy z nas ma obowiązki związane z ochroną przeciwpożarową. Głównym obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na zagrożenie. Warto zaznajomić się także z zasadami, których należy przestrzegać, by nie dopuścić do powstania pożaru.

Udostępnij na Facebooku
Udostępnij w LinkedIn