Fundusze Unijne

Właściwe nadawanie kodu odpadom – niezbędne do ewidencji odpadów

Nadanie właściwego kodu odpadom jest niezbędne do prowadzenia rzetelnej i zgodnej ze stanem rzeczywistym ewidencji odpadów. Na jej podstawie podmioty sporządzają roczne sprowadzanie o wytwarzanych odpadach. Za brak spełnienia ww. wymagań nałożonych przez ustawodawcę, podmiot podlega karze grzywny. 

Jednym z błędów popełnianych przez wytwórców odpadów jest klasyfikacja zmieszanych odpadów opakowaniowych jako opakowań wielomateriałowych.

Opis oraz przykład klasyfikacji odpadów opakowaniowych

Opakowania jednorodne materiałowo, wykonane w całości itp. z papieru, tworzyw sztucznych, aluminium, lub zbudowane w sposób umożliwiający ręczne oddzielenie materiałów.

Np. opakowania z papieru i tektury, ze szkła, z metali, drewna, materiałów drewnopodobnych itp.

  • 15 01 06 Opakowania wielomateriałowe

Opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych. Druki, lakiery, klej łączący warstwy opakowania, cyna lub inne spoiwo opakowań nie są składnikiem opakowania.

Np. Laminaty z udziałem papieru, tetrapaki – kartony po napojach, listwy używane w paletyzatorach.

Ponadto podmioty wprowadzające opakowania zobowiązane są zapewnić odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych. Podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach może realizować obowiązek samodzielnie, lub na podstawie umowy zawartej z organizacją odzysku. W przypadku wprowadzania produktów w opakowaniach wielomateriałowych, podmiot w celu realizacji obowiązku odzysku i recyklingu może podjąć współpracę z organizacją samorządu gospodarczego.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe minimalne poziomy recyklingu odpadów wielomateriałowych. W 2019 roku poziom odzysku opakowań wielomateriałowych powinien osiągnąć poziom 46%, recyklingu 38%. Nieosiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu obliguje podmioty do poniesienia opłaty produktowej.

    Chcesz o coś zapytać?