Fundusze Unijne

COVID-19, a przepisy bhp

Zagrożenie ze strony COVID-19 występuje powszechnie, w tym także w zakładach pracy. Występowanie zagrożenia w tym miejscu nadaje mu nowy, odrębny kontekst prawny, określany w dużej mierze przez przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i to głównie te najbardziej ogólne i podstawowe, zawarte w Dziale X Kodeksu pracy. Ogólne sformułowanie tych przepisów powoduje, że – niejako automatycznie – znalazły zastosowanie do nowego zagrożenia.

Wśród przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy należy wskazać:

  • art. 2071 § 1 pkt 1 K.p., z którego wypływa obowiązek pracodawcy poinformowania pracowników o zagrożeniach po stwierdzeniu u pracownika zakażenia wirusem SARS-COV-2 i sposobach ochrony przed nimi, bowiem przepis ten ustanawia ogólny obowiązek przekazywania pracownikom informacji zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, w tym o zasadach postępowania w przypadku sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
  • art. 2092 § 1 pkt 1 K.p., który nakłada na pracodawcę obowiązek podjęcia działań w celu zapewnienia pracownikom odpowiedniej ochrony przed zakażeniem wirusem SARS-COV-2, bowiem stanowi, że w przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany podjąć działania w celu zapewnienia pracownikom odpowiedniej ochrony;
  • art. 2071 § 1 pkt 2 K.p., który implikuje obowiązek pracodawcy informowania pracowników o działaniach podjętych w związku z zagrożeniem wirusem SARS-COV-2, stanowiąc, że pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń dla życia i zdrowia występujących w zakładzie pracy.

Weź udział w szkoleniu: COVID-19 w Twoim zakładzie pracy – wyzwanie epidemiologiczne i prawne

Oczywiście wymienione przepisy stanowią tylko składowe podstawowego obowiązku pracodawcy określonego w art. 207 § 2. K.p., zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

    Chcesz o coś zapytać?