Fundusze Unijne

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy a bezpieczeństwo pracy

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy to proces kluczowy dla każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży. Jest to krok niezbędny do identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników oraz określenia działań zapobiegawczych mających na celu minimalizację ryzyka. W niniejszym artykule omówimy znaczenie oceny ryzyka zawodowego w firmie oraz kroki niezbędne do jej skutecznego przeprowadzenia.

Ocena zagrożenia i ryzyka zawodowego – dlaczego jest niezbędna?

Ocena ryzyka zawodowego stanowi podstawę skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie. Jej celem jest identyfikacja, ocena i kontrola czynników mogących zagrażać zdrowiu i życiu pracowników w miejscu pracy. Poprzez przeprowadzenie oceny ryzyka firma może:

 • świadomie przeprowadzić identyfikację zagrożeń dla pracowników,
 • oceniać ryzyko związane z różnymi czynnikami pracy, takimi jak substancje chemiczne, maszyny, ergonomia stanowisk pracy itp.,
 • określać priorytety w zakresie działań zapobiegawczych i inwestycji w poprawę warunków pracy oraz eliminacji zagrożeń,
 • minimalizować ryzyko wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • wpłynąć na przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów bhp .

Ocena ryzyka zawodowego – jak ją sporządzić? Procedura przygotowania krok po kroku

Przeprowadzenie skutecznej oceny ryzyka zawodowego wymaga zorganizowanego podejścia
i zaangażowania zespołu pracowników w procesie. Oto kluczowe kroki analizy ryzyka zawodowego, które należy podjąć:

 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń: Pierwszym krokiem jest identyfikacja wszystkich potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników w miejscu pracy. Należy uwzględnić wszystkie czynniki pracy, takie jak środowisko fizyczne, chemiczne, biologiczne, ergonomiczne, oraz psychospołeczne.
 • Ocena ryzyka: Następnie należy dokonać oceny ryzyka związanego z każdym zidentyfikowanym zagrożeniem. Ocena powinna obejmować prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia oraz jego potencjalne skutki dla zdrowia pracowników.
 • Określenie priorytetów: Na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka należy określić priorytety
  w zakresie działań zapobiegawczych i wdrażania środków poprawy bezpieczeństwa w pracy. Niektóre zagrożenia mogą wymagać natychmiastowych interwencji i podjęcia profilaktycznych działań, podczas gdy inne mogą być mniej pilne.
 • Wdrażanie działań zapobiegawczych: Po określeniu priorytetów należy przystąpić do wdrażania działań zapobiegawczych, mających na celu minimalizowanie i profilaktykę ryzyka zawodowego. Może to obejmować zmiany w procesach pracy, inwestycje w nowe technologie czy szkolenia pracowników.
 • Monitorowanie i ocena skuteczności: Proces oceny ryzyka zawodowego nie kończy się po jego przeprowadzeniu. Ważne jest regularne monitorowanie, aktualizowanie i ocena skuteczności podjętych działań zapobiegawczych oraz dostosowywanie ich w razie potrzeby.

Zaangażowanie w proces – osoby przeprowadzające ocenę ryzyka zawodowego

Proces oceny ryzyka zawodowego wymaga zaangażowania różnych osób i grup w firmie, zarówno pracowników, jak i pracodawcy oraz specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Kto powinien być zatem zaangażowany w proces i kto powinien przygotować ocenę?

Pracodawca ocenia ryzyko w firmie

Pracodawca ma obowiązek zorganizowania i przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w swojej firmie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązek pracodawcy w tym zakresie wynika wprost z Kodeksu pracy. Podstawa prawna:

„Art. 226. Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.”

Ponadto pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla pracowników. Powinien wobec tego zapewnić odpowiednie zasoby finansowe, ludzkie i techniczne do przeprowadzenia oceny ryzyka.

Zagrożenia pracy – zaangażowanie pracowników w opracowanie oceny ryzyka

Pracownicy są zaangażowani w identyfikację potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy, ponieważ są na co dzień narażeni na ryzyko. Posiadają zatem cenne doświadczenie i wiedzę na temat codziennych zagrożeń dla bezpieczeństwa lub stanu zdrowia oraz mogą dostarczyć informacje na temat sytuacji, które mogą być pominięte przez innych.

Pracownicy służb bhp a analiza ryzyka zawodowego

Specjaliści ds. BHP posiadają wiedzę i doświadczenie w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego oraz w identyfikacji i ocenie zagrożeń. Są odpowiedzialni za przeprowadzenie szczegółowej analizy ryzyka oraz doradzenie pracodawcy w zakresie działań zapobiegawczych.

Udział służb medycy pracy w opracowaniu ryzyka

Służby medyczne mogą dostarczyć informacji na temat szkodliwych skutków ekspozycji na różne czynniki ryzyka w miejscu pracy pod względem zdrowotnym. Współpracują z innymi zaangażowanymi stronami w ocenie ryzyka w celu zapewnienia ochrony zdrowia pracowników.

Dlaczego każdy zakład pracy musi przygotować ocenę ryzyka zawodowego w swojej firmie?

Analiza ryzyka zawodowego jest niezbędnym elementem w każdej firmie. Wśród powodów tego, dlaczego należy ją opracowywać i pracodawca musi tego dopilnować, można wymienić:

 • zgodność z prawem: przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego jest wymagane przez przepisy prawa pracy w wielu jurysdykcjach. Każdy zakład pracy musi przestrzegać tych przepisów, aby uniknąć konsekwencji prawnych.
 • zapewnienie bezpieczeństwa pracowników: ocena ryzyka zawodowego pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników oraz podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze w celu minimalizacji ryzyka wypadków i chorób zawodowych.
 • ochrona reputacji firmy: firma, która dba o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników i systematyczne badanie stanu bhp w organizacji, buduje pozytywny wizerunek w społecznościach lokalnych i branżowych. Z kolei brak oceny ryzyka i narażenie pracowników na niebezpieczeństwo może prowadzić do negatywnych skutków dla reputacji firmy.
 • efektywność i wydajność: bezpieczne i zdrowe warunki pracy przekładają się na zadowolenie pracowników, co może z kolei zwiększyć ich wydajność i zaangażowanie w wykonywane zadania.

Podsumowując, ocena ryzyka zawodowego w firmie wymaga współpracy różnych zaangażowanych stron, w tym pracodawcy, pracowników, specjalistów ds. BHP i służb medycznych. Prawidłowo opracowana ocena ryzyka zawodowego jest niezbędnym krokiem w zapewnieniu bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. Inwestycja w przeprowadzenie skutecznej oceny ryzyka zawodowego jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie.

Potrzebujesz pomocy w zakresie tego, jak właściwie przygotować ocenę ryzyka zawodowego w organizacji? A może potrzebujesz konsultacji w zakresie weryfikacji oceny ryzyka zawodowego w swojej firmie? Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści doradzą Ci odpowiednie działania w zakresie bezpieczeństwa pracy.

  Chcesz o coś zapytać?