Fundusze Unijne

Skuteczne zarządzanie organizacją – rola najwyższego kierownictwa w branży motoryzacyjnej

Skuteczne zarządzanie organizacją wymaga zaangażowania najwyższego kierownictwa, które odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu strategii, zarządzaniu zasobami i podejmowaniu strategicznych decyzji. Rola najwyższego kierownictwa jest kluczowa dla sukcesu i efektywności działania organizacji. Najwyższe kierownictwo w punktu widzenia wymagań normy ISO 9001 odpowiada za określenie, spełnienie, zrozumienie wymagań prawnych i wymagań klienta w organizacji. Stąd też sporo wymagań, jakie stawia przed najwyższym kierownictwem branża motoryzacyjna i inne. Na czym konkretnie polega ta rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem? Jakie cechy są niezbędne do skutecznego zarządzania wewnętrznymi procesami?

Kim jest najwyższe kierownictwo, czyli osoby odpowiedzialne za skuteczne zarządzanie firmą?

Chcąc zrozumieć rolę najwyższego kierownictwa w zarządzaniu organizacją należy najpierw uświadomić sobie, kogo określamy takim mianem. Zgodnie z definicją ISO 9001 – najwyższe kierownictwo to „osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują”. Jest to zatem grupa osób, która ma najwyższą władzę decyzyjną i odpowiedzialność za planowanie i podejmowanie decyzji strategicznych dla firmy oraz kierowanie całym przedsiębiorstwem. Do najwyższego kierownictwa zaliczyć można dyrektorów wykonawczych (CEO), prezesów i członków zarządu czy właściciela firmy. Na nich spoczywa zatem odpowiedzialność za całą organizację i jej skuteczne zarządzanie, za wdrożenie wymaganych systemów zarządzania, oraz zapewnienie zasobów w firmie, aby wymagania mogły być wdrożone.

To jednak nie wszystkie zadania stawiane przed członkami najwyższego kierownictwa w dzisiejszej rzeczywistości. Jaka jest zatem rola w najwyższego kierownictwa w zarządzaniu pracownikami, firmą i organizowaniu wewnętrznych procesów?

Sprawne i skuteczne zarządzanie organizacją – jaka jest rola najwyższego kierownictwa?

Przyjrzyjmy się szczegółowiej roli najwyższego kierownictwa w firmie. Fundamentalnymi elementami w skutecznym, umiejętnym zarządzaniu organizacją niewątpliwie są: 

  • Strategia zarządzania i wizja: Osoby kierownicze muszą opracować klarowną strategię i wizję dla organizacji, uwzględniając szybko zmieniający się rynek i oczekiwania klientów. Wytyczne te służą jako podstawa do podejmowania kluczowych decyzji i ustalania celów, które mają napędzać rozwój organizacji i zapewnić tym samym generowanie zysków.
  • Adaptacja do zmian: Współczesne organizacje muszą być gotowe na dynamiczne zmiany i niespodziewane wyzwania, takie jak zmieniające się trendy rynkowe, innowacje technologiczne, pandemie czy zmiany regulacyjne. Osoby decyzyjne na szczeblach najwyższego kierownictwa muszą szybko reagować na te zmiany, dostosowując strategię i działania organizacji.
  • Innowacje i technologia: Rozwój technologii ma ogromny wpływ na branżę motoryzacyjną i firmy produkcyjne. Najwyższe kierownictwo musi zrozumieć i wykorzystywać zasoby oraz nowe narzędzia technologiczne, aby zwiększać efektywność, konkurencyjność i jakość produktów organizacji. Organizacje muszą być elastyczne i innowacyjne, aby dostosować się do szybko zmieniających się warunków rynkowych, co również należy do odpowiedzialności osób zarządzających.
  • Zarządzanie ryzykiem: W dzisiejszych czasach wiele czynników, takich jak cyberzagrożenia, zmienne warunki rynkowe czy polityczne, może wpłynąć na działalność i kontekst organizacji. Kierownictwo musi umiejętnie identyfikować, analizować i zarządzać ryzykiem w celu minimalizacji negatywnych skutków, aby na bieżąco wyrób i proces produkcyjny dostosować do aktualnie panujących warunków.
  • Zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność: W ostatnich latach wzrasta świadomość dotycząca wpływu organizacji na środowisko naturalne i społeczeństwo, co wymusza na organizacjach bardziej odpowiedzialne podejście do biznesu. Kierownictwo musi dbać o zrównoważony rozwój organizacji i społeczność, biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Firmy coraz częściej angażują się w działania związane z ochroną środowiska i tworzeniem wartości społecznej. Najwyższe kierownictwo ma kluczową rolę w ustalaniu polityki zrównoważonego rozwoju i przewodzeniu organizacji w kierunku bardziej odpowiedzialnej społecznie.
  • Globalizacja: Wzrost globalnej konkurencji wymaga, aby kierownictwo rozważało międzynarodową ekspansję i współpracę z różnymi kulturami oraz systemami prawnymi i regulacyjnymi. W tej kwestii to najwyższe kierownictwo odpowiada za skuteczne określanie i nadzorowanie wymagań prawnych i regulacyjnych. W branży motoryzacyjnej dodatkowo wymagane jest rozpoznanie wymagań prawnych kraju wysyłki, produkcji oraz docelowego, jeśli został wskazany przez klienta. Produkowany wyrób musi te i inne wymagania spełniać.
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi: Pracownicy są niezwykle ważnym aktywem organizacji, dlatego osoby kierownicze muszą umiejętnie zarządzać zasobami ludzkimi, rekrutować utalentowanych pracowników, rozwijać ich umiejętności i tworzyć zdrową kulturę organizacyjną, zapobiegać negatywnym skutkom oddziałującym na pracowników oraz zapewnić dostęp do aktualnej wiedzy. Osoby kierownicze muszą inwestować w rozwój swoich podwładnych i planować sukcesję na kluczowe stanowiska. Kierownictwo musi być moralnie odpowiedzialne i postępować zgodnie z wartościami organizacji. Najwyższe kierownictwo ma za zadanie stworzyć wizję, wyznaczyć i wykazać się umiejętnościami motywowania i zaangażowania zespołu w realizację wspólnych celów.
  • Komunikacja i zaangażowanie: Efektywne komunikowanie się z pracownikami, klientami, inwestorami i innymi interesariuszami jest kluczowe dla budowania zaufania i lojalności. Kierownictwo musi umieć przekazywać jasne informacje, misję i wizję oraz cele organizacji. Musi na bieżąco komunikować istotne kwestie dla organizacji, jakościowe problemy z wyrobem budując tym samym świadomość pracowników.
SQDA skuteczne zarządzanie organizacją w świetle ISO 9001

Jakie cechy powinien posiadać lider – osoba odpowiedzialna za efektywne zarządzanie zasobami?

Powyżej wymieniono tylko kilka istotnych kwestii, które leżą w gestii najwyższego kierownictwa, istotnych dla osiągnięcia celu organizacji. Nie uda się ich jednakże właściwie wypełnić bez odpowiednich kompetencji, wiedzy i cech wymaganych u lidera. Niewątpliwie do najistotniejszych cech lidera należą – wizja i strategiczne myślenie. Skuteczni liderzy mają jasną wizję przyszłości organizacji i potrafią opracować strategie, które prowadzą do osiągnięcia tych celów – a następnie skutecznie komunikują to wśród pracowników i interesariuszy. Zatem kolejną istotną cechą dobrego lidera jest umiejętność skutecznej komunikacji. Liderzy powinni być doskonałymi komunikatorami, zarówno w wyrażaniu swoich myśli, jak i w słuchaniu innych, dzięki czemu są zdolni do współpracy z różnymi grupami interesariuszy. Te dwie kwestie są wysoce istotne dla osiągnięcia skuteczności, jako lider.

Bardzo istotna jest także efektywność w zarządzaniu ludźmi. Skuteczni liderzy potrafią ponadto motywować i inspirować innych, pobudzając ich do osiągania wysokich standardów i dążenia do doskonałości i wydajności, oraz są zdolni do budowania zaangażowania i entuzjazmu w zespole, dzięki czemu osiągają lepsze wyniki. Potrafią przewodzić ludziom, zmotywować swój zespół i przekonać go do podążania w tym samym kierunku. Skuteczny lider powinien posiadać wiele cech, które pomogą mu prowadzić i inspirować zespół oraz osiągać wyznaczone cele. Powyższe cechy stanowią fundament skutecznego zarządzania organizacją i są kluczowe dla lidera.

Sprawne zarządzanie organizacją – działanie w interesie organizacji

Podsumowując, osoby zarządzające organizacją muszą być przygotowane na działanie w zmieniającym się środowisku biznesowym. Muszą dostosowywać się, podejmować odpowiednie decyzje strategiczne, dbać o zasoby organizacji, a także o zgodność z wartościami, aby przetrwać i odnieść sukces w dzisiejszych trudnych czasach. Ważne jest, aby najwyższe kierownictwo działało w interesie całej organizacji i podejmowało decyzje w sposób odpowiedzialny i zgodny z wartościami firmy. Współpraca, efektywne zarządzanie i zdolność do podejmowania trafnych decyzji to cechy, które powinny charakteryzować najwyższe kierownictwo, aby zapewnić sukces i wzrost organizacji.

Autor

Anna Niedźwiedzka-Kubieniec

Trener & Konsultant w firmie SQDA / Certyfikowany Auditor IATF

    Chcesz o coś zapytać?