bezpieczeństwo maszyn

Od kilkunastu lat czynnie uczestniczymy w budowaniu szeroko pojętej kultury bezpieczeństwa w każdym przedsiębiorstwie, propagując zdrowy i bezpieczny system pracy. Pełnimy obowiązki służby bhp, wspieramy istniejące działy służby bhp, doradzamy i szkolimy.

 

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy naszych najlepszych specjalistów ds. bhp, specjalistów ppoż., ratowników medycznych, inżynierów, psychologów i prawników. Dzięki temu mamy pewność, że Twoje przedsiębiorstwo nie tylko dopełni wszelkich wymogów prawnych, ale także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa stanie się świadomym wyborem pracowników.  

Bezpieczeństwo maszyn

Procesy produkcyjne w zależności od branży opierają się na pracy z maszynami, ich obsłudze oraz dbałości o sprawność i konserwację. W obecnych realiach kierunek koncepcji projektowania bezpieczeństwa maszyn w Unii Europejskiej opiera się na wyeliminowaniu możliwości zagrożeń u źródeł ich powstawania oraz ocenie ryzyka dla zagrożeń pozostałych (hierarchia środków ochronnych).

Projektowane i produkowane maszyny powinny zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Niezależnie jednak od tego, po stronie pracodawcy pozostaje obowiązek właściwego wprowadzenia maszyny do użytku oraz zachowania właściwej procedury w przypadku ingerencji w konstrukcję maszyny.

Co stanowi problem w zakresie bezpieczeństwa maszyn produkcyjnych?

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, dostosowanie maszyn nabytych przed 1.01.2003 roku do minimalnych wymagań powinno nastąpić w terminie do 1.01.2006 roku. Tymczasem w zakładach pracy wciąż spotyka się maszyny, które w momencie projektowania i produkcji nie były objęte jednolitym podejściem do zapewnienia bezpieczeństwa, obowiązującym na terenie Unii Europejskiej. Dostosowanie maszyn do wymagań bhp często bywa procesem trudnym do zrealizowania z pomocą wewnętrznych zasobów zakładu z powodu zakresu stawianych wymagań.

Należy jednak mieć na uwadze, że zagrożenia powstające podczas obsługi maszyn są często przyczynami wypadków przy pracy, zwłaszcza tych o charakterze ciężkim lub śmiertelnym. Dostosowanie maszyn do wymogów i odpowiednie wprowadzanie ich do zakładu pracy jest istotnym elementem tworzenia bezpiecznych warunków pracy oraz gwarancją spełnienia wymagań prawnych.

Jakie rozwiązania możemy zaproponować?

Proponujemy profesjonalne wsparcie w zakresie oceny spełnienia obowiązujących wymagań prawnych z zakresu bezpieczeństwa pracy dotyczących użytkowania maszyn oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn, w tym:

  • oceny zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi,
  • oceny spełnienia przez maszyny minimalnych wymagań bezpieczeństwa higieny pracy,
  • audytów bezpieczeństwa maszyn, odbiorów maszyn,
  • oceny ryzyka dla maszyn na etapie projektowania i wykonania,
  • tworzenia instrukcji obsługi dla maszyn,
  • szkoleń dedykowanych dla operatorów, pracowników utrzymania ruchu itp.,
  • zarządzania niebezpiecznymi źródłami energii – LOTO,
  • właściwej eksploatacji urządzeń transportu bliskiego.