Fundusze Unijne

Kiedy szkolenie bhp dla pracodawcy jest obowiązkowe?

Szkolenie bhp musi odbyć każdy nowy pracownik. Ponadto do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikom okresowych szkoleń bhp. Jak jednak wygląda sytuacja, gdy chodzi o szkolenie bhp dla pracodawcy? Czy pracodawca lub osoba kierująca pracownikami także muszą przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? Kiedy pracodawca ma taki obowiązek i czy program takiego szkolenia różni się od programu szkolenia dla pracowników?

Czy szkolenie bhp dla pracodawcy i osób kierujących pracownikami jest obowiązkowe?

Dział dziesiąty Kodeksu pracy poświęcony w całości zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem i higieną pracy, już na samym początku skupia się na obowiązkach pracodawcy. Zgodnie z przepisami „pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy„. Zapewnia on także „przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy”. Aby zapewnić bezpieczeństwo wykonywania pracy, właściwie wypełniać swoje obowiązki w zakresie szkoleń bhp pracowników, profilaktyki chorób zawodowych czy też w przypadku wypadku przy pracy, pracodawca musi znać przepisy bhp.

Na temat obowiązku znajomości przez pracodawcę przepisów bhp przeczytamy w art. 207 § 3 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim „pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Masz pytanie o szkolenia bhp?
Wypełnij formularz, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.

Nie tylko szkolenia bhp pracowników, czyli co na temat kursów bhp mówi Kodeks pracy?

Kodeks pracy precyzyjnie pokazuje, na czym polegają obowiązki w zakresie bhp, które spoczywają na pracodawcy. W rozdziale dotyczącym obowiązkowych szkoleń bhp (szkolenie wstępne i okresowe pracownika) wyszczególniono także powinności w obszarze szkolenia wstępnego i okresowego bhp dla pracodawcy.

W sprawie szkolenia bhp dla pracodawcy i tego, czy jest obowiązkowe, wprost informuje nas art. 237 paragraf 21 Kodeksu pracy. Zgodnie z przepisami „pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane”.

Kiedy brak szkolenia bhp jest akceptowany?

Warto wiedzieć również, że z obowiązku ukończenia szkolenia bhp zwolnione są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Obowiązek posiadania ważnego szkolenia bhp nie dotyczy ich, dopóki nie zatrudniają pracowników i nie przyjmują praktykantów.

Wstępne i okresowe szkolenie bhp osób kierujących pracownikami i pracodawców

Wiemy już, że obowiązek odbywania szkoleń bhp dotyczy również pracodawcy i osób kierujących pracownikami. Kiedy jednak pracodawca powinien odbyć pierwsze szkolenie bhp? Po jakim czasie musi przejść pierwsze szkolenie okresowe?

Wstępne szkolenie bhp pracodawcy – w jakim terminie?

Szkolenie wstępne bhp, instruktaż ogólny dla nowo zatrudnionej osoby musi się odbyć w pierwszym dniu pracy pracownika. Kiedy jednak swoje pierwsze szkolenia bhp odbywają pracodawcy? Odpowiedź brzmi: od chwili, gdy zatrudniają pierwszego pracownika lub praktykanta.

Przeszkolenie z zasad bhp jest obowiązkowe także w momencie, gdy dana osoba przyjmuje nowe stanowisko, stając się pracodawcą lub osobą kierującą pracownikami.

Po ilu latach pracodawca musi przejść szkolenie okresowe bhp?

Pierwsze szkolenie okresowe pracodawcy lub osoby kierującej pracownikami powinno odbyć się w terminie do 6 miesięcy od szkolenia wstępnego. Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, po ukończeniu szkolenia okresowego, powtarzają je następnie po 5 latach.

Rodzaje szkoleń bhp – czy okresowe szkolenie bhp online będzie dobrym wyborem?

Poszukując szkoleń wstępnych i okresowych bhp pracodawców i innych osób kierujących pracownikami trafimy nie tylko na szkolenia stacjonarne. Coraz większą popularność zyskują szkolenia okresowe bhp online. Nic dziwnego, ponieważ zwykle koszt szkolenia bhp online jest niższy. Pracodawcy chętnie wybierają także szkolenia okresowe oraz szkolenia wstępne bhp online dla swoich pracowników.

Czy jednak kurs online to rzeczywiście pełnoprawne szkolenie bhp odpowiednie dla pracodawcy? Jak najbardziej. Regulacje dotyczące szkolenia bhp i jego zawartości obowiązują również w przypadku szkoleń okresowych odbywających się w formie online i e-learningowej. Oznacza to, że szkolenia bhp powinny zawierać określoną zawartość merytoryczną, dzięki czemu uczestnik szkolenia pozyska taki sam zakres wiedzy bez względu na to, w jaki sposób bierze udział w kursie.

Szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bhp – czy również są wymagane?

Według przepisów Kodeksu pracy, dopuszczalne jest, by obowiązki służby bhp wykonywał pracodawca, jeżeli:

 • zatrudnia do 10 pracowników,
 • zatrudnia do 50 pracowników i jest przy tym zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Jednakże warto pamiętać, że niezbędnym wymogiem do pełnienia takich obowiązków przez pracodawcę jest przejście szkolenia dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.

Program szkolenia dla osób wykonujących obowiązki służby bhp jest zazwyczaj szerszy niż zakres, jaki obejmuje szkolenie bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. Zgodnie z § 15 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca, po ukończeniu szkolenia okresowego lub wstępnego dla służb bhp, jest już zwolniony z obowiązku odbycia szkolenia dla pracodawców.

Po ilu latach pracodawca musi przejść szkolenie okresowe bhp?

Szkolenie bhp dla kadry kierowniczej – jak może wyglądać?

Co powinien zawierać program szkolenia bhp okresowego i wstępnego dla pracodawców?

Szkolenie okresowe bhp prowadzą jednostki organizacyjne, które są uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy (na podstawie przepisów o systemie oświaty). Uprawnienia te są wymagane zarówno w przypadku szkoleń stacjonarnych, jak i internetowych szkoleń bhp.

Szkolenie bhp wstępne i okresowe jest obowiązkowe nie tylko dla pracowników, ale również dla pracodawców. Obowiązek ten wynika wprost z przepisów Kodeksu pracy. Zapewniając wobec tego swoim pracownikom szkolenia bhp, pracodawca musi pamiętać także o sobie. Warto też czuwać nad tym, by osoby kierujące w firmie pracownikami odbyły szkolenie okresowe bhp dostosowane do zajmowanego przez nie stanowiska.

Wybierając szkolenie dobrze jest skupić się nie tylko na odpowiedniej zawartości merytorycznej, ale także na angażującej, ciekawej formie. Sprawi to, że szkolenie będzie dużo bardziej efektywne, a przyswojona wiedza zostanie na dłużej w pamięci uczestnika. Jeżeli poszukujesz zatem szkolenia bhp dla pracodawców, osób kierujących pracownikami lub pracowników wykonujących pracę służby bhp, skontaktuj się z nami. Podpowiemy, jak najlepiej przeprowadzić szkolenie okresowe i wstępne w Twojej firmie, która forma szkolenia bhp będzie najlepsza i jakie aktywności warto włączyć do szkoleń.

Szkolenia stacjonarne i kurs bhp online – kto może przeprowadzić szkolenie bhp dla pracodawcy?

Dla zapewnienia bezpiecznego wykonywania pracy na terenie zakładu i wystarczającej znajomości przepisów, należy wybrać odpowiednie szkolenie. Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, „Szkolenie powinno być zorganizowane w formie kursu lub seminarium — na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, folii do wyświetlania informacji, tablic. Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego powinni otrzymać materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych)”.

Co musi zawierać program szkolenia okresowego? Pracodawca powinien, zgodnie z przepisami, posiadać szkolenie bhp, które będzie zawierało tematykę:

 • regulacji prawnych z zakresu bhp, dotyczących także ochrony pracy kobiet i pracowników młodocianych, profilaktyki zdrowotnej, szkoleń, obowiązków pracowników i pracodawcy, nadzoru i kontroli warunków pracy,
 • czynników szkodliwych dla zdrowia i oceny ryzyka zawodowego,
 • bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, skutków niewłaściwych warunków,
 • wypadków przy pracy,
 • przepisów w zakresie szkoleń okresowych i wstępnych bhp dla pracowników, organizowania szkoleń bhp i instruktażu stanowiskowego, odbywającego się na stanowisku pracy pracownika,
 • kształtowania bezpiecznych zachowań w miejscu pracy,
 • ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy i pierwszej pomocy,
 • odpowiedniej organizacji stanowiska pracy,
 • ochrony środowiska.

Zapytaj o szczegóły

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby porozmawiać o szczegółach i przedstawić Ci propozycję współpracy.

Administratorem danych zawartych w korespondencji e-mail jest SQD Alliance Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Stefana Batorego 19, 43-200 poczta Pszczyna, NIP: 6381701670, REGON: 240513222, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269551.

Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności dostępnej na tej stronie internetowej.

  Chcesz o coś zapytać?