Fundusze Unijne

Case study: Zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników — szkolenie ppoż.

Wyznaczenie osób, których obowiązkiem jest zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników jest szczególnie ważne, gdy w środowisku pracy występuje duże zagrożenie pożarowe. Im lepiej przeszkolimy pracowników, tym wyższy poziom bezpieczeństwa w zakładzie. Nasz klient, wiedząc o tym, postanowił zadbać o ten obszar w swojej firmie i zgłosił się do nas z zapytaniem o takie szkolenie, które najlepiej przygotuje jego pracowników do tego odpowiedzialnego zadania.

Zagrożenie pożarowe w miejscu pracy — z czym miał problem nasz Klient?

Klient prowadzący firmę z branży motoryzacyjnej zwrócił się do nas z prośbą o przygotowania szkolenia ppoż. dla swoich pracowników. W firmie zatrudnionych jest ok. 1100 pracowników, którzy pracują w systemie trzyzmianowym. W zakładzie pracy produkowane są panele drzwiowe do samochodów osobowych. Proces produkcji charakteryzuje się dużym zagrożeniem pożarowym oraz wybuchowym, między innymi w dziale lakierni.

Pracodawca, chcąc właściwie zadbać o ochronę przeciwpożarową w zakładzie pracy — z uwagi na występujące duże zagrożenie pożarowe oraz bezpieczeństwo pracowników — postanowił zorganizować zespół, złożony z pracowników zakładu, wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji. Brygada miała się składać z 20-osobowych grup na każdej zmianie roboczej. Łącznie należało więc przeszkolić 60 pracowników w trzech różnych terminach.

Za co miała być odpowiedzialna brygada pożarowa w firmie Klienta?

Pracownicy, którzy mają pełnić funkcję brygady pożarowej w firmie, będą odpowiedzialni między innymi za:

 • codzienne monitorowanie prawidłowości przygotowania obiektu do przeprowadzenia ewakuacji wszystkich osób z miejsc zagrożenia (kontrola prawidłowości oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych zgodnie z zakładową Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. Codzienna drożność dróg i wyjść ewakuacyjnych.
 • przygotowanie zakładu do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej (kontrola sprawności podręcznego sprzętu gaśniczego, dostęp do oznakowanych stanowisk urządzeń ochrony przeciwpożarowej – gaśnic, hydrantów, przeciwpożarowych wyłączników prądu, ostrzegaczy pożarowych tzn. ROP itp.) Prawidłowość oznakowania i lokalizacji tych stanowisk zgodnie z zakładową Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego)
 • prowadzenie akcji gaszenia pożarów w zarodku przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, ewakuowanie poszkodowanych w czasie pożaru z pomieszczeń zadymionych.

Zwalczanie pożarów w zakładzie pracy a polskie prawo

Obowiązki w zakresie wyznaczenia pracowników odpowiadających za powyższe działania, nakłada na Klienta także polskie prawo. Podstawę prawną stanowi tu Kodeks pracy, zgodnie z którym pracodawca zobowiązany jest zapewnić środki niezbędne do zwalczania pożarów w zakładzie pracy i ewakuacji pracowników, a także wskazać osoby wyznaczone do wykonywania działań w tym zakresie.

Pracodawca ma również obowiązek przekazywania pracownikom informacji o osobach, które wyznaczył do wykonywania powyższych działań. Informacja taka musi zawierać imię i nazwisko pracownika, miejsce wykonywania pracy, a także numer telefonu służbowego lub innego środka komunikacji elektronicznej.

SQDA szkolenie gaszenie pożarów, ewakuacja, pierwsza pomoc dla pracowników
Warto postawić na szkolenie zawierające jak najwięcej ćwiczeń praktycznych

Nasz cel w firmie Klienta — teoretyczne i praktyczne szkolenia ppoż. dla pracowników

Na początek zapoznaliśmy się ze wszystkimi oczekiwaniami Klienta na temat szkolenia i jego zawartości. Następnie zaproponowaliśmy odpowiednie szkolenie, które składało się z dwóch części. Pierwsza zawierała teorię, druga — praktyczne ćwiczenia.

Naszym celem było to, by pracownicy, którzy mieli pełnić zadanie wewnętrznej brygady pożarowej, byli pod każdym względem przygotowani do swoich dodatkowych obowiązków. Wszystko to, czego oczekiwał Klient, znalazło się więc w przygotowanym przez nas programie szkolenia.

Zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników w zakładzie pracy — jakie podjęliśmy działania?

W czasie przygotowanego przez nas szkolenia (część teoretyczna) pracownicy mieli okazję dowiedzieć się więcej m.in. na temat:

 • zasad bezpiecznej ewakuacji z miejsca zagrożenia,
 • przepisów prawnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • dokumentów związanych z ochroną przeciwpożarową — informacje ogólne oraz zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • zadań i obowiązków pracowników oraz osób kierujących pracownikami na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 • zadań poszczególnych członków Zespołu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • zjawiska pożaru, przyczyn powstawania pożaru, zagrożenia na terenie obiektu,
 • podręcznego sprzętu gaśniczego i innych urządzeń ochrony przeciwpożarowej,
 • cech budynku i realizowanych procesów pod kątem ochrony przeciwpożarowej.

Część praktyczna szkolenia w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji dla pracowników firmy Klienta zawierała:

 • zasady ewakuacji i przeprowadzenia uczestników po drogach ewakuacji w firmie,
 • praktyczne użyci hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazani ich lokalizacji na terenie zakładu pracy,
 • ćwiczenia dotyczące gaszenia pożarów przy użyciu podręcznego sprzętu ppoż., z wykorzystaniem trenażera ognia i kuwety do cieczy palnych, różnymi rodzajami gaśnic i kocami gaśniczymi,
 • ćwiczenia dotyczące gaszenia palnych materiałów stałych, ciekłych, pyłów, płonącego oleju,
 • symulacje wybuchu pojemników z gazem,
 • postępowanie w przypadku gaszenia płonącego pojazdu,
 • ćwiczenia z zasad poruszania się i ewakuacji w przestrzeniach zadymionych (z użyciem namiotu symulacji przestrzeni zadymionych),
 • ewakuacja poszkodowanych (z użyciem manekinów o naturalnej wielkości i wadze człowieka),
 • pierwsza pomoc dla poszkodowanych na skutek pożaru lub jego następstw.
SQDA zwalczanie pożarów i ewakuacja pracowników - ochrona ppoż. w firmie
Zorganizuj szkolenie dla pracowników – zadbaj o ochronę ppoż. w firmie

Efekty szkolenia ppoż. dla pracowników Klienta — co udało się osiągnąć?

Dzięki naszym działaniom i odpowiedniemu planowi szkolenia, wszyscy wyznaczeni przez pracodawcę pracownicy zostali profesjonalnie przygotowani do prawidłowego pełnienia swoich dodatkowych obowiązków. Pozyskana wiedza przyczyniła się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w firmie Klienta.

Szkolenie pozytywnie ocenili również pracownicy, którzy wzięli w nim udział. Z wypełnionych przez nich ankiet wynika, że najwięcej osób biorących udział w szkoleniu przyznała mu najwyższą możliwą ocenę. Pracownikom podobała się ciekawa forma warsztatów i duża ilość ćwiczeń. Docenili także przystępny sposób przekazywania wiedzy przez eksperta, który prowadził szkolenie.

Chcesz poprawić stan bezpieczeństwa w swojej firmie i zadbać o ochronę przeciwpożarową? Potrzebujesz szkolenia w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników? Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak podobny projekt mógłby wyglądać w Twojej firmie.

  Chcesz o coś zapytać?