Fundusze Unijne

Jak skutecznie auditować kluczowe metody jakości Core Tools?

Audit wewnętrzny i zewnętrzny w postaci auditu drugiej czy trzeciej strony ma zawsze ten sam cel – potwierdzić, iż system zarządzania jakością spełnia szeroko rozumiane wymagania. Jak prawidłowo auditować kluczowe metody jakości Core Tools? Jakie wymagania stoją przed auditorami w zakresie MSA, FMEA i SPC?

Jak prawidłowo auditować kluczowe metody jakości Core Tools?

W branży motoryzacyjnej, jak i w każdej innej, wymagań jest sporo. Nadrzędnym obowiązującym wymaganiem w stosunku do systemu zarządzania jakością jest standard IATF 16949:2016. Standard ten z kolei, wymaga stosowania i poddania ocenie specyficznych wymagań klientów, które to z kolei najczęściej kładą nacisk na stosowanie kluczowych metod jakości wg konkretnych wymagań.

Wewnętrzni auditorzy systemu zarządzania jakością oraz auditorzy zewnętrzni drugiej, jak i trzeciej strony, muszą posiadać odpowiednie kompetencje w branży motoryzacyjnej, m.in. znajomość kluczowych metod jakości. Kompetencje te można pozyskać w trakcie szkolenia, kształcenia czy doświadczenia zawodowego. Samo zdobycie tych kompetencji nie czyni jednak od razu z auditora eksperta w zakresie auditowania. Auditor powinien bowiem wykazać się nie tylko zrozumieniem wymagań dotyczących kluczowych metod jakości, lecz również posiadać umiejętności zebrania i analizy danych oraz wyciągania właściwych wniosków w oparciu o te dane. Kompetencja to w końcu wykazana zdolność do stosowania wiedzy i umiejętności.

Auditowanie kluczowych metod jakości a podręczniki dostępne na rynku

W zakresie FMEA, MSA, czy SPC wymaga się, aby auditor rozumiał i skutecznie przeprowadził audit zastosowania tych narzędzi w organizacji, znał odpowiednie wymagania IATF 16949 związane z FMEA, SPC czy MSA,  a tym samym skutecznie przeprowadził audit powiązań pomiędzy diagramem przepływu procesu, PFMEA i planem kontroli z ukierunkowaniem na obszary o największym ryzyku (np. charakterystyki specjalne).

Wymaga się także, aby auditor rozumiał specyficzne wymagania klienta i ocenił, w jaki sposób mogą one wpływać na wykorzystanie przez organizację kluczowych metod jakości, w tym formularzy i kryteriów akceptacji. Ważne jest zrozumienie przez auditora faktu, że dla różnych klientów mogą być wymagane różne podręczniki dotyczące tego samego zagadnienia. Przykładowo dla zatwierdzenia wyrobu i procesu, dla OEM niemieckich, wymagana jest procedura PPA/PPF, podczas gdy dla Forda, czy GM wymaga się stosowania podręcznika PPAP/AIAG.

Auditor powinien rozumieć różnice pomiędzy podręcznikami i umiejętnie zweryfikować stosowanie odpowiednich wymagań w organizacji, pamiętając przy tym o podejściu procesowym i podejściu opartym na ryzyku. Nie wystarczy w trakcie auditu zweryfikowanie tylko, iż konkretne wymaganie jest stosowane. Auditor powinien również, na podstawie rozmowy czy przeglądu dokumentacji zweryfikować, czy jest ono zrozumiałe, wdrożone i skutecznie realizowane.

Istotne jest, aby auditor posiadał umiejętności przeprowadzenia auditu zgodnie z definicją procesów organizacji, w tym sekwencją i wzajemnymi oddziaływaniami. Wymagane jest również, aby zadawał odpowiednie pytania dotyczące ryzyk, szans i wyników w odniesieniu do ustalonych celów, z ukierunkowaniem na procesy mające bezpośrednie skutki dla klienta. Kluczowe jest również oszacowanie, która wersja podręczników jest obecnie stosowana w organizacji, z uwagi na fakt, iż pojawiły się nowe wymagania branżowe. Znacząca jest w tym wszystkim również priorytetyzacja, czyli wykazanie, że najważniejsze jest stawianie pytań o cele procesów i wyniki oraz skupienie się na kwestiach, które mają największy wpływ na klienta.

Planowanie auditu kluczowych metod jakości

Jak widać proces auditu nie jest sprawą prostą i oczywistą, stąd też potrzeba odpowiedniego przygotowania jak i czasu na przeprowadzenie auditu w organizacji. Może się okazać, że auditując kluczowe metody jakości w danym procesie, auditor zobowiązany będzie również do zweryfikowania tematu w innym procesie. Dlatego tak ważne jest odpowiednie sporządzenie planu auditu, w którym to, będzie wskazane, jakie i gdzie czynności auditowe będą realizowane.

Przykładowo planując audit w procesie wytwarzania, należy zweryfikować skuteczne wdrożenie analizy ryzyka FMEA, diagramu przepływu procesu, planu kontroli, statystycznych metod sterowania procesem czy stosowania odpowiednich zasobów, takich jak sprzęt kontrolno-pomiarowy. W zakresie auditu, oprócz samego szeroko rozumianego procesu wytwarzania, może zaistnieć konieczność wizyty auditora np. w obszarze laboratorium wewnętrznego, procesu jakości czy też procesu odpowiedzianego za projektowanie i rozwój, aby zweryfikować stosowane narzędzia jakości. Stąd też potrzeba uwzględnienia takich informacji w przygotowanym odpowiednio wcześniej planie auditu.

Przykładowe kompetencje dla auditorów IATF 16949, FMEA, MSA, SPC

Przykładowe niezbędne kompetencje w zakresie kluczowych metod jakości opisane są w Przewodniku dla auditorów IATF 16949 (wydaniu czwartym). Przewodnik ten wymagany jest głównie w przypadku auditorów trzeciej strony, jednak zawiera wiele przydatnych informacji, z których skorzystać mogą również auditorzy pierwszej i drugiej strony.

FMEA – auditor powinien być w stanie skutecznie śledzić ścieżki auditowe od problemów klienta lub problemów wewnętrznych do FMEA/planu kontroli i weryfikować, czy wszelkie przeglądy/aktualizacje zostały skutecznie zakończone. Powinien przy tym wykazać się wiedzą w zakresie DFMEA, PFMEA, charakterystyk specjalnych czy dodatkowych wymagań klienta w zakresie FMEA.

MSAauditor powinien uzyskać od organizacji informację, w jaki sposób zadecydowała, jaki rodzaj analizy MSA przeprowadzić dla każdego typu wyposażenia. Powinien przy tym wykazać się wiedzą w zakresie różnic pomiędzy kalibracją a MSA, znać niektóre potencjalne źródła zmienności w systemie pomiarowym z wykorzystaniem zmienności wyposażenia pomiarowego, czy też rozumieć pojęcia takie jak: „dokładność”, „liniowość”, „stabilność”, TV, AV, EV, PV.

SPC – auditor powinien zdołać prześledzić ścieżkę auditu aż do hali produkcyjnej, aby zweryfikować, czy odpowiednie narzędzia statystyczne są skutecznie wdrażane. Powinien przy tym wykazać się wiedzą w zakresie kart kontrolnych, zdolności procesu, jak i rozumieć, co oznaczają dane atrybutowe, a co dane mierzalne.

Podsumowując można śmiało podkreślić jak istotne jest ciągłe doskonalenie umiejętności auditorów. Nie wystarczy jednorazowe przeprowadzenie auditu raz na jakiś czas. Praca auditora bazuje na pogłębianiu zdobytej wiedzy, śledzeniu zmieniających się wymagań oraz czynnym/regularnym auditowaniu, aby zawsze posiadać aktualne informacje i być na bieżąco ze wszystkimi zmianami.

Na koniec raz jeszcze prezentujemy zestawienie aktualnie obowiązujących w branży kluczowych metod jakości, przedstawione w poniższej tabeli.

SQDA metody jakości Core Tools - aktualnie obowiązujące kluczowe metody jakości
Aktualnie obowiązujące kluczowe metody jakości

Autor:

Anna Niedźwiedzka-Kubieniec – Trener / Konsultant / Auditor QS PACT Department

    Chcesz o coś zapytać?